rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 03.06.2008


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1c , 3 i 10 oraz art. 32 w związku z art. 34 ust.1 i art.43 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a, że


projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „KOPERNIKA II” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z prognozą o której mowa w przepisach o ochronie środowiska i ekofizjografią zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Z powyższymi dokumentami można zapoznać się w terminie od 03.06.2008r. do 01.07.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 77, oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

z dnia 03.06.2008

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika II” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej

Na podstawie art.17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XI/60/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27.06.2007r.


z a w i a d a m i a m


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika II” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 03.06.2008r. – 01.07.2008r., w siedzibie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamiennej pokój nr 77, w godz. od 900-1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.06.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, w pokoju nr 5 o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2008r. (włącznie)

PREZYDENT MIASTA
Roman Wojcieszekz dnia 07.04.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek

Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna
Spółka z o.o.


w dniu 04.04.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/2/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej podziemnej na działkach o numerach ewidencyjnych:

-obręb3, arkusz7 – dz. 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2,

-obręb 3, arkusz 19 – 64/2 w Skarżysku-Kamiennej.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 07.04.2008r. do 21.04.2008r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 5.05.2008r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 01.04.2008

O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 49, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a, ust.5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn.),


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ


z a w i a d a m i a,


że w dniu 31.03.2008r. na wniosek Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci ciepłowniczej podziemnej na osiedlu „Przylesie” w Skarżysku-Kamiennej” na działkach: obręb 3, ark. 7 – dz. nr: 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2, obręb 3, ark. 19 – dz. 64/2, została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie od 01.04.2008r. do 15.04.2008r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).


Od niniejszej decyzji służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 29.04.2008r. Po upływie tego terminu decyzja stanie się ostateczna.
Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

z dnia 20.03.2008

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ


Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1c, 3 i 10 oraz art. 43 ust 2w związku z art. 34 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego „METALOWCÓW-PARYSKA” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego.


Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać w Urzędzie w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, w terminie od 25. 03. 2008 r. do 23. 04. 2008 r.


Wnioski i uwagi można składać w terminie od 25. 03. 2008 r. do 23. 04. 2008 r.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um