Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 07.04.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek

Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna
Spółka z o.o.


w dniu 04.04.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/2/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej podziemnej na działkach o numerach ewidencyjnych:

-obręb3, arkusz7 – dz. 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2,

-obręb 3, arkusz 19 – 64/2 w Skarżysku-Kamiennej.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 07.04.2008r. do 21.04.2008r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 5.05.2008r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um