rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacje

 
STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2020/2021 należy składać w terminie od 01.09.2020 roku do 15.09.2020 roku w Referacie Edukacji pok. 206.
 2. Druk wniosku można pobrać w na stronie internetowej Urzędu Miasta (Edukacja -> Informacje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP -> Urząd Miasta -> Wydziały i Referaty -> Referat Edukacji -> Stypendia szkolne)
 3. Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również świadczenia otrzymane z pomocy społecznej oraz dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Stypendium szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.
 5. Pomoc materialna przysługuje:
  1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 6. Świadczenia pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust2, przysługują również:
  1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W REFERACIE EDUKACJI W POKOJU 206 LUB POD NUMEREM TELEFONU (041) 25 20 166 A TAKŻE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ.

 

DO POBRANIA:
WZÓR WNIOSKU 

 

 

 

 

Zawieszenie działania żłobków, klubów dziecięcych

oraz dziennych opiekunów

 
10 kwietnia 2020 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów zostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 roku. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 

 

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej
w skarżyskich szkołach

  

Gmina Skarżysko-Kamienna realizuje projekt pod nazwą „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Skarżysko-Kamienna”, który jest dofinansowany kwotą 60.000,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 

 

 

 

Projekt "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica"

 

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA LEGALNEJ NIANI

Od 1 października 2011 roku istnieje możliwość zatrudniania osób do opieki nad dziećmi do lat trzech. Rodzice mogą oficjalnie zatrudniać nianie na podstawie tzw. umowy uaktywniającej. Podstawowa korzyść polega na tym, że składki na ubezpieczenie tak zatrudnionej opiekunki będą częściowo lub w całości finansowane przez ZUS. Z takiej możliwości mogą skorzystać rodzice dziecka, które ma minimum 20 tygodni, ale nie więcej niż 3 lata, (licząc do końca roku szkolnego w którym dziecko skończyło 3 lata). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko ukończyło już trzy lata, ale z jakichś powodów nie może być objęte opieką przedszkolną (np. nie ma już miejsc w państwowym ani prywatnym przedszkolu). Powód trzeba przedstawić w specjalnym oświadczeniu. W takim przypadku ZUS opłaci składki na ubezpieczenie niani jeszcze do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 4 lata.
 
Aby zatrudnić nianię trzeba podpisać z nią umowę z uaktywniającą, która określa:
- strony umowy,
- cel i przedmiot umowy,
- czas i miejsce sprawowania opieki,
- liczbę dzieci powierzonych opiece,
- obowiązki niani,
- wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
- czas, na jaki umowa została zawarta,
- warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.
 
Z umową trzeba udać się do ZUS-u (w ciągu 7 dni od podpisania umowy). Składa się tam następujące formularze:
• ZUS ZFA - zgłaszamy na nim siebie jako płatnika składek
• ZUS ZUA - zgłaszamy na nim nianię jako ubezpieczoną (jeśli będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu)
• ZUS ZZA (opcjonalnie) - jeśli będzie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu (podlega już ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu)
W ZUS trzeba również przedstawić dokumenty poświadczające, że oboje z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko objęci są ubezpieczeniem ZUS z tytułu umowy o pracę bądź umowy zlecenia, albo z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w ODDZIAŁACH ZUS lub w serwisie internetowym ZUS: Serwis ZUS - Nianie, krok po kroku - poradniki dla rodziców.

bip
 

um

um

mbti um