Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania wynikające z następujących ustaw:
- o pomocy społecznej,
- dodatkach mieszkaniowych,
- świadczeniach rodzinnych,
- postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- o ochronie zdrowia psychicznego,
- zatrudnieniu socjalnym,
- promocji zatrudnienia.

W celu ich realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
Sekcja Pomocy Środowiskowej i Realizacji Świadczeń
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Sekcja Usług Specjalistycznych
Sekcja Opieki nad Chorym w Domu
Sekcja Kadr i Księgowości
Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy
Klub Integracji Społecznej wraz z Punktem Interwencji Kryzysowej
Kuchnia i Stołówka
Skład Odzieży Używanej

Ośrodek realizuje zadania własne gminy finansowane z budżetu miasta i zadania zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zadania własne

W ramach zadań własnych gminy świadczona jest pomoc:
1. finansowa w której skład wchodzą zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki
celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki okresowe, dożywianie dzieci, odpłatność za pobyt w DPS, sprawienie pogrzebu, schronienie.
2.usługowa, którą zajmują się : Sekcja Usług Opiekuńczych, Klub Integracji Społecznej, Punkt Interwencji Kryzysowej
3. rzeczowa: dożywianie( Kuchnia i stołówka, Terenowe punkty wydawania posiłków)
skład odzieży używanej

Klub Integracji Społecznej ma na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz przygotowanie osób zagrożonych tym zjawiskiem do uczestnictwa w życiu społecznym.

KIS realizuje systemowy program kształtowania postaw rodzicielskich, program reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych stanowi także jedną z form zatrudnienia socjalnego dla osób długotrwale bezrobotnych.

Punkt Interwencji Kryzysowej-pracownicy punktu udzielają pomocy psychologicznej, prawnej osobom przeżywającym kryzys głównie związany z przemocą domową oraz alkoholizmem.

Zadania zlecone

Pomoc finansowa:
1. Zasiłki stałe.
2. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe.
3. Świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.
4. Zaliczka alimentacyjna.

Pomoc usługowa świadczona jest przez:
1)Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy
Ideą DŚDS jest niesienie pomocy określonej grupie – ludziom po przebytych kryzysach psychicznych znajdujących się w stanie remisji, stworzenie im warunków domowych nie przypominających leczenia szpitalnego. Główny cel Domu to uaktywnienie do wykonywania podstawowych czynności gospodarskich i innych niezbędnych w codziennym życiu oraz perspektywiczne usamodzielnienie przebywających w nim osób poprzez oddziaływania terapeutyczne;
2)Sekcję Usług Specjalistycznych,
która ma na celu organizowanie pomocy wysokokwalifikowanych specjalistów osobom pozostającym w środowisku, będących podmiotami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i ich rodzinom. W grupie podopiecznych przeważają osoby z zespołami depresyjnymi, autyzmu, z psychozami psychoorganicy.

Na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca także dodatki mieszkaniowe dla najuboższych mieszkańców miasta.

bip
 

um

um

mbti um