rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Edukacja ekologiczna

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Ministerstwo Środowiska o nowym systemie segregacji odpadów, gdzie dowiesz się o tym jak segregować odpady, jak  działa recykling, dlaczego segregacja ma sens, jak działa przydomowy kompostownik, jak zmniejszyć ilość śmieci które produkujesz: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

wspólny system

 

 

 

I N F O R M A C J A


Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje
o bezwzględnym zakazie spalania w kotłowniach domowych wszelkiego rodzaju odpadów.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ NA LATA 2013-2020 zawarto informację, że w wyniku procesów spalania paliw i innych procesów związanych z bytowaniem człowieka, m.in.: zaopatrzeniem w energię cieplną budynków, nawożeniem i spalaniem resztek pożniwnych powstają zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego substancjami szkodliwymi dla zdrowia i środowiska (Niska Emisja).
Procesowi spalania paliw w źródłach spalania o małej mocy towarzyszy emisja m.in. takich substancji jak pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i metale ciężkie. Spaliny emitowane przez kominy niższe niż 40 m, w tym najczęściej przez kominy o wysokości około 10m, rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery.
Problem ograniczenia niskiej emisji potęguje powszechność wykorzystywania paliw stałych, szczególnie węgla kamiennego o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem śmieci w domowych instalacjach grzewczych. Spalanie śmieci powoduje uwalnianie do atmosfery niebezpiecznych dla zdrowia substancji (takich jak benzo(a)piren, dioksyny, czy farany), jest to proceder szczególnie szkodliwy dla lokalnej społeczności.

 
 
Zachęcamy do obejrzenia poniższych materiałów filmowych i zapoznania się z informatorem na temat segregowania śmieci
Spot-zwiastun i film edukacyjny „Segreguj, dbaj, żyj świadomie” zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 17.250 zł

 

 

 

 

 Zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych podlegają:
1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
2) szkło
3) popiół
4) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory
7) odpady budowlane i rozbiórkowe
8) przeterminowane leki i chemikalia
9) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
 .

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki
1) kolor zielony – dla szkła
2) kolor żółty – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury
3) w czarnych pojemnikach –odpady zmieszane
4) w brązowych - odpady ulegające biodegradacji
5) stalowy/metalowy – popiół.

4. Wyselekcjonowane odpady będą odbierane z nieruchomości według ustalonych harmonogramów z przedsiębiorcą wybranym w postępowaniu przetargowym, przeprowadzonym przez gminę.

5. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się unieszkodliwianie frakcji, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych poprzez kompostowanie pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla ludzi.

6. Ogranicza się ilość odpadów odbieranych z nieruchomości dla następujących odpadów:
a) opony - maksymalnie 8 sztuk podczas jednego odbioru z gospodarstwa domowego, pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, niepochodzących z działalności gospodarczej
b) odpady remontowo-budowlane – maksymalnie 500 litrów rocznie z gospodarstwa domowego, w przypadku budynków wielorodzinnych ograniczenie oblicza się łącznie dla całego budynku jako iloczyn ilości mieszkań w budynku oraz limitu 500 litrów na gospodarstwo domowe
c) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – odpady pochodzące z koszenia traw oraz przycinki i wycinki drzew i krzewów z terenów zabudowy wielorodzinnej będą przyjmowane wyłącznie w PSZOK, bez limitów.

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. 

 8. Zastrzega się możliwość kontroli prowadzenia prawidłowej segregacji zgodnej z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gmin.

 

 

Wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór według harmonogramów

Gruz  - odbierany są na zgłoszenie, z pojemnika zamówionego u podmiotu odbierającego odpady, wybranego przez gminę. Obowiązuje limit 500l /rok/ gospodarstwo domowe

W przypadku budynków wielorodzinnych ograniczenie oblicza się łącznie dla całego budynku jako iloczyn ilości mieszkań w budynku oraz limitu 500 litrów na gospodarstwo domowe

 

Dlaczego warto segregować odpady 

Segregując odpady zmniejszamy ich szkodliwość i ilość na składowisku I to nie jest jedynie sprawa zalegających ton odpadów na dzikich wysypiskach śmieci. Ich rosnące góry to przykry widok. Odczuć możemy natomiast, że dzięki segregacji czystsze jest powietrze. Dlaczego? Ponieważ wytwarzanie szkła ze stłuczki szklanej wymaga mniejszych nakładów energii. Piękniejsze są lasy, bo mniej drzew jest wycinanych, jeżeli część papieru wyprodukujemy z makulatury. Zdrowsza jest gleba, mniej odpadów na wysypiskach, to mniej trujących związków w przyrodzie.


Każdy, kto segreguje odpady, przyczynia się do tego, że nasze surowce naturalne tak szybko się nie wyczerpią. Dzięki ponownemu wykorzystaniu surowca pochodzącego z odpadów, zasoby pierwotne są mniej eksploatowane i tym samym starczą ludzkości na dłużej. Koszty produkcji rzeczy, które powstają z odpadów są niższe, bo pomniejszone o wysokie koszty wydobycia surowców naturalnych. Pewnie, że wszystkiego z odpadów nie da się wyprodukować, ale jednak wiele można. Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy. Sama świadomość nie wystarczy, należy przejść do czynów.

 

 

 

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um