rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Projekty realizowane przez Gminę Skarżysko-Kamienna w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013

 

 
 
„... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego"

 

 

 

Projekty realizowane przez Gminę Skarżysko-Kamienna w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

 

 

Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna - Etap II w Skarżysku –Kamiennej, ulice Ptasia, Gołębia, Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Skowronkowa, Słowikowa ”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3: „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”
Działanie 3.1: „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”
Umowa nr UDA-RPSW.03.01.00-26-419/08-00 z dnia 06.10.2016 r.
Całkowita wartość projektu: 2 613 177,01 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 114 391,97 zł

 

Przedmiotem zadania była budowa :

  1. ul. Ptasiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z ul. Jastrzębia (dł. 235 mb, szer. 6,0 m) o nawierzchni asfaltobetonowej (1 482,0 m2) z obustronnymi chodnikami (796,0 m2) i z wjazdami (312,0 m2) z kostki betonowej wraz z zieleńcami (288,0 m2)

  2. ul. Jastrzębiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ptasią do skrzyżowania z ul. Spacerową (dł. 240 mb, szer. 6,0 m) o nawierzchni asfaltobetonowej (1 443,0 m2) z obustronnymi chodnikami (949,0 m2) i wjazdami (242,0 m2) z kostki betonowej wraz z zieleńcami (182,0 m2)

  3. ul. Gołębiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ptasią do skrzyżowania z ul. Kruczą (dł. 90 mb, szer. 6,0 m) o nawierzchni z kostki betonowej (602,0 m2) z obustronnymi chodnikami (309,0 m2) i z wjazdami (137,0 m2) z kostki betonowej wraz z zieleńcami (112,0 m2)

  4. ul. Jaskółczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ptasią do skrzyżowania z ul. Kruczą (dł. 135 mb, szer. 6,0 m) o nawierzchni (875,0 m2) z kostki betonowej z obustronnymi chodnikami (437,0 m2) i z wjazdami (211,0 m2) z kostki betonowej wraz z zieleńcami (208,0 m2)

  5. ul. Skowronkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania z ul. Wincentego Bilskiego (dł. 80 mb, szer. 6,0 m) o nawierzchni (498,0 m2) z kostki betonowej z obustronnymi chodnikami (263,0 m2) i z wjazdami z kostki betonowej (109,0 m2) wraz z zieleńcami (78,0 m2)

  6. ul. Słowikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania z ul. Wincentego Bilskiego (dł. 80 mb, szer. 6,0 m) o nawierzchni z kostki betonowej (503,0 m2) z obustronnymi chodnikami (291,50 m2) i z wjazdami z kostki betonowej (77,0 m2)wraz z zieleńcami (70,0 m2)

  7. Budowa ul. Kruczej (dł. 130 mb szer. 6,0 m) o nawierzchni z kostki betonowej (887,0 m2) z obustronnymi chodnikami (441,0 m2) i z wjazdami z kostki betonowej (113,0 m2) wraz z zieleńcami (129,0 m2)

Na w/w ul. została wykonana sieć kanalizacji deszczowej z rur polipropylenowych o łącznej długości 1 107,00 mb w tym:

- ø 200 o dł. 212,00 mb,

- ø 300 o dł. 402,00 mb,

- ø 400 o dł. 260,00 mb,

- ø 500 o dł. 82,00 mb,

- ø 600 o dł. 151,00 mb,

oraz studnie kanalizacyjne betonowe DN 1400 szt.11 i DN 1200 szt.25 oraz studnie DN 500 z wpustami ulicznymi w ilości 56 szt.

 

 

Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna
w Skarżysku-Kamiennej – Etap I

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3: „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”
Działanie 3.1: „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”
Umowa nr UDA-RPSW.03.01.00-26-069/08-00 z dnia 21.01.2009 r.
Całkowita wartość projektu: 6 319 120,33 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 788 363,27 zł
Przedmiotem projektu była budowa ul. Bobowskich dł. 1,03075 km oraz ul. Wschodniej na odcinku posiadającym nawierzchnię gruntową – dł. 0,4173 km wraz z odwodnieniem obu ulic i przebudową sieci energetycznych w obrębie ul. Bobowskich. Jezdnię obu ulic zaprojektowano o szer. 6.0m. W ul. Bobowskich zaprojektowano ścieżkę rowerową połączoną z chodnikiem o szerokości 2.50 m oddzieloną od jezdni zieleńcem szerokości od 0.70m do 2.0m. Chodniki w ul. Wschodniej zaprojektowano szer. 2.0 m obustronne, bezpośrednio przyległe do jezdni. Inwestycja obejmowala także wykonanie oczyszczalni wód deszczowych dla ulic Bobowskich, Wschodniej i pozostałej części osiedla o powierzchni 24,5 ha. Łącznie dł. wybudowanych dróg wyniosła 1,44805 km a chodników – 2,8956 km.; dł. wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,4945 km. Przebudowanych zostało także 18 punktów oświetleniowych.

  

 

Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place
w Skarżysku-Kamiennej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3: „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”
Działanie 3.1: „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”
Umowa nr UDA-RPSW.03.01.00-26-068/08-00 z dnia 21.01.2009 r.
Całkowita wartość projektu: 5 736 741,06 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 832 253,07 zł
Przedmiotem projektu była budowa ulic: Stokowej, Wyspiańskiego oraz Sienkiewicza na odcinku od „ul. Ostrobramskiej” do ul. Krakowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejęła wykonanie: ul. Stokowej (jezdnia, chodniki, zieleń o szer. 1,5 m, progi zwalniające, 3 skrzyżowania ) dł - 372,23 m z odwodnieniem, ul. Wyspiańskiego na dł. 735,22 m (jezdnia, chodniki, zieleń o szer. 1, 5 m, progi zwalniające, 7 skrzyżowań) z odwodnieniem, ul. Sienkiewicza na dł. 486,71 m (jezdnia, chodniki, zieleń o szer. 2 m, progi zwalniające, 2 skrzyżowania) z odwodnieniem. Łącznie wybudowanych zostało – 1,59416 km dróg o szer. 6 m i 3,18832 km obustronnych chodników o szerokości 2m. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniosła - 0,823 km.

 

 

Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 2: „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”
Działanie 2.4: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych”
Umowa nr UDA-RPSW.02.04.00-26-001/09-00 z dnia 29.04.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 3 601 672,41 zł
Środki europejskie: 1 823 723,80 zł
Przedmiotem projektu jest uporządkowanie działki o nr 1/365 oraz przebudowa odcinka drogi, na który składa się fragment ulicy Asfaltowej oraz była droga wewnętrzna Zakładów Metalowych MESKO. W ramach uporządkowania działki zostały przeprowadzone: rozbiórka zniszczonych budynków, wycinka drzewostanu, karczowanie i wyplantowanie terenu.
Prace rozbiórkowe objęły wyburzenie siedmiu obiektów. W zakres tych robót wchodziło również wywiezienie powstałych odpadów i utylizacja gruzowisk zalegających powierzchnię działki. Po rozbiórce danego obiektu budowlanego zostały wykonane i oznaczone zabezpieczania przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Droga, której przebudowa stanowi jedno z zadań projektu, składa się z fragmentu ul. Asfaltowej od skrzyżowania z ul. Mościckiego w kierunku terenów poprzemysłowych po byłych zakładach MESKO i wewnętrznej drogi zakładowej, która stanowi przedłużenie ul. Asfaltowej od bramy po byłych zakładach MESKO i biegnie w głąb terenów po byłych zakładach.
W ramach projektu przebudowany został także istniejący chodnik, powstały dodatkowe przejścia dla pieszych. W pasie drogowym została uzupełniona sieci oświetleniowa. Ponadto wykonano modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej.

 

 

Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej
w Skarżysku-Kamiennej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5: „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
Umowa nr UDA-RPSW.05.03.00-26-282/08-02 z dnia 18.06.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 2 052 952,54 zł
Środki europejskie: 1 231 771,51 zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- utwardzenie parkingu wraz z odwodnieniem powierzchniowym dla 5 autobusów oraz na 50 samochodów osobowych przed mogiłą w osiedlu Bór,
- utwardzenie dojścia do mogiły z odwodnieniem powierzchniowym o dł. 500 m. i szerokości 4,5 m.,
- utwardzenie miejsca przed mogiłą,
- budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Bernatce,
- dostosowanie istniejącego szlaku pieszego dla potrzeb turystyki rowerowej (30 km),
- stworzenie i zagospodarowanie miejsc odpoczynku i rekreacji w ramach szlaku,
- wykonanie oznakowania szlaku,
- wykonanie i umieszczenie tablic edukacyjno-informacyjnych na całej długości szlaku
w miejscach upamiętniających martyrologię,
- wykonanie kiosku informatycznego wraz oprogramowaniem i bazą danych na początku szlaku,
- publikację folderu informacyjnego na temat szlaku w trzech językach.

  

 

Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl”
w Skarżysku-Kamiennej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4: „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
Działanie 4.1: „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
Umowa nr UDA-RPSW.04.01.00-26-202/08-00 z dnia 21.09.2009 r.
Całkowita wartość projektu: 10 134 548,78 zł
Środki europejskie: 4 818 299,06 zł
Przedmiotem Projektu jest rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl”, znajdującego się w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej. Powierzchnia terenu podlegającego rekultywacji wynosi 2,3197 ha.
W wyniku realizacji projektu w roku 2011 ilość oczyszczonego skażonego gruntu wyniesie 50 437,73 m³ a ilość usuniętych (zutylizowanych odpadów) 3 316,87 m³.
Etapy rekultywacji: Uprzątnięcie terenu (usunięcie gruzu i zanieczyszczeń) Remediacja gruntów - wywiezienie ziemi poza teren rekultywowany Przywiezienie ziemi i poddanie rekultywacji biologicznej (zabudowa biologiczna).

 

 

Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5: „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”
Działanie 5.2: „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”
Umowa nr UDA-RPSW.05.02.00-26-457/09-00 z dnia 13.11.2009 r.
Całkowita wartość projektu: 15 608 439,24 zł
Środki europejskie: 4 503 915,26 zł
Przedmiotem projektu jest I Etap rozbudowy i przebudowy Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, który pozwoli na stopniowe podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, oraz standardów i parametrów jego funkcjonalności.
Projekt obejmuje:
- zabezpieczenie podstaw budynku (wykonanie drenażu, izolacja pionowa i pozioma, osuszanie i docieplenie ścian fundamentów), stwarzające większe możliwości do prowadzenia zajęć kulturalno-dydaktycznych
- wykonanie zadaszenia patio,
- modernizację sali widowiskowej (wymiana wyeksploatowanych foteli sali widowiskowej, modernizacja sceny, zakup i instalacja nowoczesnych urządzeń akustycznych). Wykonana zostanie całkowita wymiana podłogi sceny, zawieszeń linowych – sztankietów, kurtyny ppoż. sceny, oświetlenia sceny, ekranu kinowego, instalacji i urządzeń ppoż.
- modernizacja zagrażającej bezpieczeństwu istniejącej rozdzielni elektrycznej, znajdującej się w zapleczu sceny,
- przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
W wyniku realizacji projektu przebudowany i wyposażony w sprzęt zostanie 1 obiekt instytucji kultury, zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym. Ponadto, przewidywane jest stworzenie 3 miejsc pracy, a liczba osób korzystających z obiektu w odniesieniu do roku bazowego wzrośnie z 55 377 osób do 73 707 w 2014 roku. Szacuje się, że liczba zorganizowanych imprez kulturalnych wzrośnie z 310 w roku 2009 do 390 w roku 2014.

 

 

Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 6: „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”
Działanie 6.1: „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu”
Umowa nr UDA-RPSW.06.01.00-26-360/08-00 z dnia 06.06.2011
Całkowita wartość projektu: 11 049 647,29 zł
Środki z RPOWŚ: 5 031 960,66 zł
Projektu obejmuje:
I – Wykonanie elewacji budynku magazynowo-konserwatorskiego Muzeum im. Orła Białego
II – Rewitalizację dwóch budynków Muzeum im. Orła Białego
- wykonanie elewacji zewn. i wymianę stolarki okiennej
- odwodnienie budynków
- dostosowanie wejścia do budynku głównego dla osób niepełnosprawnych
- budowę ścieżki dydaktycznej i zagospodarowanie terenu wokół ruin wielkiego pieca
- przebudowę skweru przy pomniku Stanisława Staszica
III – Remont ul. Staffa na odcinku od nr 24 do ul. Sportowej
IV – Budowę dojazdu do plaży nr 1 wzdłuż zbiornika Rejów w przedłużeniu ul. Słoneczne, ścieżkę rowerową wokół Zbiornika Rejów i uporządkowanie zieleni
V – Budowę i zagospodarowanie obszaru rekreacyjnego – plaża nr 1 i 2
Zrewitalizowany zostanie 1 obszar o pow. 8,47 ha. Wybudowane zostanie 0,42 km drogi
i zmodernizowane 0,74 km. Zmodernizowana zostanie lokalna baza kulturalna i turystyczna
o pow. 8 027,00 m2. Dostępne stanie się 1,4 ha terenów. Stworzone będą 4 miejsca pracy
a liczba turystów wzrośnie z 39 338 w 2010 r. do 93 749 w 2016 r.

 

 

 

Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1: „Rozwój przedsiębiorczości”
Działanie 1.4: „ Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu”
Umowa nr UDA-RPSW.01.04.00-26-002/09-00 z dnia 29.04.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 11 122 151,98 zł
Środki europejskie: 4 510 250,01 zł
Krajowe środki publiczne: 676 537,49 zł
Projekt polega na stworzeniu kompletnej i w pełni przystosowanej do użytku infrastruktury inkubatora technologicznego czyli: uporządkowanie terenu, budowa hali produkcyjnej o powierzchni 3500 m2 wraz z instalacjami, budowa placu manewrowego o powierzchni 5000 m2 i parkingu na 50 – 60 stanowisk, budowa ogrodzenia. Budynek inkubatora będzie obiektem składającym się z dwóch połączonych ze sobą hal o przeznaczeniu produkcyjno magazynowym. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej oraz murowanej. Pomieszczenia produkcyjne oraz magazynowo-odkładcze posiadają konstrukcję modułową, która pozwala na powiększenie pomieszczeń poprzez eliminację postawionych ścianek działowych, lub też zmniejszenie powierzchni poprzez dodanie ścianek. Efektem działania Inkubatora będzie stworzenie możliwości lokowania się tam nowopowstających firm o innowacyjnym charakterze i pomoc w ich rozwoju.

 

e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

Projekt w trakcie realizacji
UCZESTNICY PROJEKTU:
Skarzysko-Kamienna (Lider Projektu), ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Staszów, Ożarów, Wiślica
CEL PROJEKTU:
Poprawa stanu istniejącej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze sześciu gmin Województwa Świętokrzyskiego oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu.
ZAKRES PROJEKTU:
Zakres projektu obejmuje: budowę rurociągów kablowych, zabudowę kabli światłowodowych, montaż sprzętu aktywnego w węzłach, budowę monitoringu miejskiego i cyfrowego centrum monitorowania (Końskie) oraz budowę punktów dostępu do Internetu w technologii Wifi – HOTSPOT i infokiosków. W ramach projektu zostanie wybudowanych 82 km sieci światłowodowej, do których podłączone zostaną jednostki publiczne i szkoły. Powstanie 36 PIAP oraz rozbudowany zostanie monitoring miejski. Ponadto powstanie sieć łączności telefonicznej VOIP dla jednego z urzędów.
W tym w Skarżysku-Kamiennej:
Budowa ponad 12 kilometrów sieci światłowodowej
Wartość projektu: 14 020 633,63PLN
Dofinansowanie: 11 917 538,59 PLN,
w tym w Skarżysku-Kamiennej:
wartość inwestycji: 3 053 016,61 PLN
wysokość dofinansowania: 2 543 525,22 PLN

 

 


e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej" zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie.
Projekt w trakcie realizacji
UCZESTNICY PROJEKTU:
106 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.
CEL PROJEKTU:
Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej w jednostkach samorządu terytorialnego, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla jst. w całym Województwie Świętokrzyskim. Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy czy Starostwo Powiatowe stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.
Wartość projektu: 38 987 458,52 PLN
Dofinansowanie: 32 667 702, 81PLN,
w tym w Skarżysku-Kamiennej:
wartość inwestycji: 167 698,25 PLN
wysokość dofinansowania: 138 287,778 PLN
Więcej o projekcie można dowiedzieć się tutaj: http://www.e-swietokrzyskie.pl/riijst/

 

e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego".

Projekt w trakcie realizacji
UCZESTNICY PROJEKTU:
116 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.
CEL PROJEKTU:
Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.
Przedmiotem projektu jest zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Województwa Świętokrzyskiego.
Wartość projektu: 25 000 000,00 PLN
Dofinansowanie: 21 250 000, 00 PLN,
w tym w Skarżysku-Kamiennej:
wartość inwestycji: 84 967,67 PLN
wysokość dofinansowania: 65 085,00PLN
Więcej o projekcie można dowiedzieć się tutaj: https://www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/

 

 

bip
 

um

um

mbti um