Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Pakiet Wsparcia dla Przedsiębiorców w Skarżysku-Kamiennej w związku z epidemią choroby COVID-19

 
W związku z istotnymi i nieprzewidywalnymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju oraz prognozowanymi, dalszymi trudnościami dla przedsiębiorców w nadchodzącym okresie, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig, działając w ramach przysługujących mu kompetencji, wprowadza od 20 kwietnia 2020 roku pakiet wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Skarżysku-Kamiennej.
 
Pakiet Wsparcia składa się z trzech filarów:
 
Filar I – Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych dla wszystkich przedsiębiorców, które obejmują:
1) Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;
2) Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 
Filar II – Obniżka czynszu dla przedsiębiorców będących najemcami lokali i powierzchni użytkowej od gminy Skarżysko-Kamienna, która obejmuje: 
1) Obniżenie czynszu należnego gminie za najem lokali i powierzchni użytkowej na okres 3 miesięcy (3 okresy rozliczeniowe) z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące (3 okresy rozliczeniowe) w przypadku przedłużania się niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju. Nominalna wysokość obniżki czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy przez jednostkę organizacyjną gminy, która zawarła umowę najmu. Szacowany poziom obniżek będzie wynosił od 30% do 50% dotychczasowego poziomu czynszu na rzecz gminy.
2) Możliwość renegocjacji umowy najmu lokali i powierzchni użytkowej z jednostką organizacyjną gminy, która zawarła umowę najmu. Renegocjacja może dotyczyć m.in. terminów i warunków płatności opłat na rzecz gminy.
 
Filar III – Obniżka czynszu dla początkujących przedsiębiorców działających w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym, która obejmuje:
1) Obniżenie czynszu należnego gminie za najem lokali i powierzchni użytkowej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym na okres 3 miesięcy (3 okresy rozliczeniowe) z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące (3 okresy rozliczeniowe) w przypadku przedłużania się niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju. Nominalna wysokość obniżki czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy przez Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej. Szacowany poziom obniżek będzie wynosił nie mniej niż 50% dotychczasowego poziomu czynszu na rzecz gminy.
2) Możliwość renegocjacji umowy najmu lokali i powierzchni użytkowej z Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej. Renegocjacja może dotyczyć m.in. terminów i warunków płatności opłat na rzecz gminy.
 

 

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA 
 
Filar I. Wniosek w sprawie udzielenia ulgi podatkowej wymaga przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów pozwalających na dokonanie oceny aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej przez organ udzielający ulgi, czyli Prezydenta Miasta. W przypadku przedsiębiorców występujących z takim wnioskiem, niezbędne jest przedłożenie dodatkowych informacji wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej. Wniosek należy złożyć do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 18 lub przesłać drogą pocztową. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bip.skarzysko.pl, zaś wzory formularzy do wypełnienia są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl. Pracownikiem do kontaktu w zakresie spraw związanych z uzyskaniem wsparcia w ramach filaru I jest Pani Barbara Kasprzyk, tel. 41 25 20 125, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (osoby prawne), tel. 41 25 20 130 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), tel. 41 25 20 528 (podatek od środków transportowych), tel. 41 25 20 132 – kierownik Pani Urszula Sasal.

 

 
Filar II. Wniosek w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej od gminy Skarżysko-Kamienna, przedsiębiorca powinien złożyć do jednostki organizacyjnej gminy, z którą zawarł umowę najmu. Pomoc będzie mogła zostać przyznana przedsiębiorcom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
1) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji I kwartał 2020 roku do IV kwartał 2019 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności albo
2) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji marzec 2020 roku do luty 2020 roku albo w relacji kwiecień 2020 roku do marzec 2020 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności; Wzór wniosku wraz z załącznikami należy pobrać ze strony Urzędu Miasta www.um.skarzysko.pl. Pracownikami upoważnionymi do kontaktu w zakresie spraw związanych z uzyskaniem wsparcia w ramach filaru II są kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Dla większości przedsiębiorców osobami do kontaktu ze strony gminy będą: 1) dla umów najmu zawartych przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, pracownikiem do kontaktu jest Pan Sławomir Ciaśtel. 501484592, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2) dla umów najmu zawartych przez Urząd Miasta Skarżyska – Kamiennej, pracownikiem do kontaktu jest Pani Monika Kuśmierczyk, tel. 41 25 20530, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku zamiaru renegocjacji umowy najmu należy skontaktować się z kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, z którą przedsiębiorca zawarł umowę. Kierownik jednostki podejmie negocjacje wramach posiadanych kompetencji i możliwości finansowych jednostki.
 
Filar III. Wniosek w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym, przedsiębiorca powinien złożyć do Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej. Pomoc będzie mogła zostać przyznana przedsiębiorcom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
1) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji I kwartał 2020 roku do IV kwartał 2019 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności albo
2) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji marzec 2020 roku do luty 2020 roku albo w relacji kwiecień 2020 roku do marzec 2020 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności; Wzór wniosku wraz z załącznikami należy pobrać ze strony Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej http://www.coi.skarzysko.pl (zakładka Aktualności).
Pracownikiem do kontaktu w zakresie spraw związanych z uzyskaniem wsparcia w ramach filaru III jest Pan Dawid Kowalski, tel. 509 301 677, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku zamiaru renegocjacji umowy najmu w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym należy skontaktować się z Dyrektorem Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej, Panem Sławomirem Ciaś, tel. 501484592, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

KONTAKT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących pakietu wsparcia dla przedsiębiorców należy w pierwszej kolejności kontaktować się z pracownikami wyznaczonymi do kontaktu dla poszczególnych filarów wsparcia. Wszystkie swoje pytania i wątpliwości przedsiębiorcy mogą zawsze kierować do Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
 
DO POBRANIA:
 
Wzór wniosku w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej od gminy Skarżysko-Kamienna
 
 
Wzór oświadczenia o niezaleganiu w płatności danin, opłat i składek o charakterze obowiązkowym (załącznik 2 do wniosku filar 2)
 
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – filar 2
 
 
Wzór wniosku w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym
 
 
Wzór oświadczenia o niezaleganiu w płatności danin, opłat i składek o charakterze obowiązkowym, w tym na rzecz gminy Skarżysko-Kamienna (załącznik 2 do wniosku filar 3)
 
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – filar 3
 

bip
 

um

um

mbti um