Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Skarżysku-Kamiennej (PSZOK)
działa przy ul. Asfaltowej 1, na działce Nr 1/447
 
PSZOK jest prowadzony, na zlecenie gminy przez Spółkę Miejskie Usługi Komunalne
(tel.: 41 25 12 106).
 
Punkt jest czynny:
poniedziałek - godz. 9.00 - 16.00 
wtorek - godz. 9.00 - 16.00
środa - nieczynne
czwartek - 9.00 - 16.00
piątek - 9.00 - 16.00
sobota - 10.00 - 13.00
 
Do PSZOKu można dostarczać:
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem i odpadów
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
odpady komunalne określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.): papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne.

 

Ograniczenia w ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

a) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, tynków, tapet, - łącznie maksymalnie 2 Mg odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,

b) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci waty szklanej, papy, styropianu budowlanego - łącznie maksymalnie 20 kg odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,

c) zużyte opony pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony - maksymalnie 20 sztuk w ciągu roku dostarczone z jednego gospodarstwa domowego

 
DO POBRANIA
Regulamin PSZOK - sposób przyjęcia odpadów i limity oraz ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów
 
UCHWAŁA NR XVIII/135/2019 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
UCHWAŁA NR XVIII/134/2019 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

bip
 

um

um

mbti um