Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Budżet


Dochody budżetu gminy w wysokości 118.940.887 zł,

z tego:
a) dochody bieżące 84.969.051 zł
b) dochody majątkowe 33.971.836 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 139.441.149 zł,

z tego:
a) wydatki bieżące 87.466.038 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.693.147 zł
- dotacje 9.522.813 zł
- wydatki na obsługę długu 500.000 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 762.959 zł

b) wydatki majątkowe 51.975.111 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 27.571.836 zł,


a) wydatki bieżące 0zł
b) wydatki majątkowe 27.571.836 zł


Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.500.262 zł

Przychody budżetu w wysokości 23.026.262 zł

Rozchody w wysokości 2.526.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 500.000 zł,
2) celową w wysokości - 769.065 zł,
z przeznaczeniem na
a) wydatki w dziale 750 Admin. publ. - 100.000 zł,
b) wydatki w dziale 754 Bezpiecz. publ. - 275.000 zł,
c) wydatki w dziale 801 Oświata i wychow. - 353.605 zł.
d) wydatki w dziale 854 Eduk. opieka wychow. - 40.460 zł.

Ustala się dochody w kwocie 540.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 540.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 7.913.854. zł, wydatki - 7.915.103. zł,

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 1.174.470. zł; wydatki - 1.176.025. zł

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych - Przedszkola i zakładu budżetowego MCSiR
1)z tytułu dopłaty do uzupełnienia bieżącej działalności. 4.932.440 zł,
2)z tytułu dopłaty do uzupełnienia bieżącej działalności 1.092.572 zł,


Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.103.025 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 466.390 zł,
3) innych podmiotów w wysokości 80.000 zł

Dotacje celowe na łączną kwotę – 782.526 zł

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 280.000 zł,
2) wydatki - 550.000 zł,

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 20.500.262 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.526.000 zł;

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 762.959 zł

Pobierz plik z budżetem na 2008 rok

bip
 

um

um

mbti um