Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zakres czynności

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ
PIERWSZEGO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta:

1) bezpieczne funkcjonowanie miasta - zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego świadczenia usług komunalnych na rzecz mieszkańców,

2) lokalny transport zbiorowy,

3) inżynieria i organizacja ruchu drogowego :
a) zarządzanie ruchem - opracowanie kompleksowego systemu komunikacji i transportu dla miasta,
b) zarząd dróg - utrzymanie i remonty gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
c) strefy ograniczonego postoju,


4) gospodarka wodno-ściekowa w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta - nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

5) gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta oraz nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i urządzeń sanitarnych,

6) gospodarka energetyczna i cieplna -zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostaw energii cieplnej i elektrycznej

7) zieleń, gospodarka leśna i cmentarze :
a) zadrzewienie i utrzymanie zieleni komunalnej oraz opracowanie programu utrzymania i odtworzenia zieleni miejskiej,
b) nadzór nad utrzymaniem lasów komunalnych,
c) zarządzanie cmentarzami,

8) ochrona zwierząt,

9) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,

10) koordynowanie tworzenia planów i strategii rozwoju miasta oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych na ich realizację,

11) inwestycje miejskie :
a) opracowanie programu inwestycji miejskich,
b) planowanie, realizacja oraz rozliczanie inwestycji miejskich,


12) aktywizacja gospodarcza - projekty inwestycyjne :
a) realizacja okresowych oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego miasta,
b) obsługa inwestorów, w tym przygotowywanie miejskich ofert inwestycyjnych,


13) handel, usługi i targowiska :
a) sprawy związane z funkcjonowaniem handlu, usług, targowisk oraz reklam na terenie miasta,
b) kształtowanie podatków i opłat lokalnych - w zakresie targowisk i reklam,


14) promocja miasta - podejmowanie działań popularyzujących Skarżysko-Kamienna jako atrakcyjne i korzystne miejsce dla lokowania kapitału oraz promujących pozytywny wizerunek miasta,

15) przeciwdziałanie bezrobociu,

16) gospodarka nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi :
a) zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
b) nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami.,
c) przygotowywanie gruntów do sprzedaży,
d) dokonywanie regulacji prawnych nieruchomości będących w użytkowaniu przedsiębiorstw, spółdzielni i innych osób prawnych oraz stanów prawnych działek,
e) komunalizacja mienia,
f) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania na prawo własności,
g) ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów


17) administracja geodezyjna i kartograficzna – scalanie, podział i rozgraniczanie nieruchomości,

18) nadzór nad działalnością wydziałów :
a) Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
b) Wydział Nieruchomości i Mienia Gminnego,
c) Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg


19) współpraca ze Spółkami :
a) Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o,
b) Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
c) Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o.
d) Miejskie Usługi Komunalne Spółka z o.o.
e) Zarząd Budynków Komunalnych “Administrator” Spółka z o.o.
f) Skarżyska Strefa Gospodarcza Spółka z o.o
g) ”Targowiska Miejskie” Spółka z o.o. w likwidacji.


Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek
bip
 

um

um

mbti um