rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Osiągnięte poziomy odzysku

 Jednym z najważniejszych celów wdrożonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz.391 tekst jednolity z późniejszymi zmianami ) oraz akty wykonawcze do ustawy.

  Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gmina jest zobowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo. W odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)
   Obowiązkiem gminy jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Na podstawie danych przekazanych w sprawozdaniach przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Poniżej osiągnięte przez gminę poziomy odzysku i recyklingu:

 

 

Rok

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyrażony w % Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła wyrażony w % Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrażony w %
2012  16 76 72
2013   3 119 74
2014 1 55 83
2015 4 150 95
2016 - 95 86
2017 3 63 81
2018 - 111 99

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um