Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Budżet Obywatelski na 2016 uchwała

UCHWAŁA NR X/76/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 12 czerwca 2015 r.


w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 poz.
594 ze zm.)
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie miasta Skarżyslca-Kamiennej w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na wskazane przez mieszkańców projekty
zadań do realizacji na terenie miasta.
§ 2. Procedurę ustalenia zadań do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa Regulamin Budżetu
Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej stanowiący Załącznik nr I.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

bip
 

um

um

mbti um