rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Regulamin Konsultacji

Regulamin Konsultacji Społecznych

 


§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Celem konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności o planowanym projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie opinii i uwag w celu wyłonienia najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty uczestników konsultacji.

 

§ 2. Obowiązkowym konsultacjom prowadzonym z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta podlegają następujące projekty:

 

1. budżet miasta,

 

2. programy rozwoju (strategii) miasta, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

3. inne kwestie dla których odrębne przepisy przewidują wymóg konsultacji.

 

§ 3. Zaleca się prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji.

 

§ 4. W konsultacjach uczestniczą:

 

1. Mieszkańcy Miasta

 

2. Organizacje pozarządowe w zakresie ich działalności statutowej za pośrednictwem ich umocowanych przedstawicieli lub upoważnionych przez nich reprezentantów.

 

3. Inne podmioty zainteresowane.

 

4. W przypadku inwestycji lub projektów miejskichmieszkańcy obszaru, na którym dana inwestycja lub projekt miejski będą realizowane oraz mieszkańcy obszarów bezpośrednio sąsiadujących, a także mieszkańcy obszarów pozostających pod wpływem danej inwestycji lub projektu miejskiego,

 

§ 5. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w formie zarządzenia.

 

§ 6. Konsultacje w sprawie innych projektów realizowanych na poziomie lokalnym lub miejskim, z wyłączeniem projektów dotyczących podatków mogą być przeprowadzone
z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta lub na wniosek:

 

1. Przewodniczącego Rady Miasta,

 

2. Komisji Rady Miasta,

 

3. grupy co najmniej 5 radnych,

 

4. Rada Osiedla, w formie podjętej przez nią uchwały

 

5. grupy co najmniej 150 mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców.

 

§ 7. Inicjowanie konsultacji społecznych:

 

1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce Prezydenta Miasta.

 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:

 

1) przedmiot konsultacji,

 

2) propozycję terminu konsultacji,

 

3) propozycję formy konsultacji,

 

4) uzasadnienie.

 

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej oprócz wymagań określonych w ust. 2 zawiera także:

 

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu,

 

2) listę osób popierających wniosek zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy.

 

4. Prezydent Miasta rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji. O sposobie rozpatrzenia wniosku w formie zarządzenia wraz z uzasadnieniem Prezydent Miasta informuje wnioskodawców w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia.

 

§ 8. Koszty konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

§ 9. Sposób prowadzenia konsultacji.

 

1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

 

1) pisemnej,

 

2) protokołowanego spotkania z zainteresowanymi (zgodnie z § 4) umożliwiającego składanie wniosków i uwag,

 

3) umożliwiającego identyfikację użytkownika internetowego forum dyskusyjnego
z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,

 

4) warsztatów projektowych umożliwiających zainteresowanym zdobycie informacji na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań zakończonych sporządzeniem pisemnego podsumowania zawierającego wszystkie opinie i wnioski

 

2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa
w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie narzędzi komunikacji elektronicznej (np.: email, ankiety internetowe).

 

3. Wybrane formy konsultacji społecznych powinny uwzględniać wyniki wstępnej analizy określającej adresatów oraz uczestników konsultacji z danego obszaru lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt (profilowanie uczestników) dla określenia optymalnego kanału komunikacji.

 

4. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej jest zobowiązany zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną i organizacyjną nad konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia.

 

5. Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy, odbywać się będzie z udziałem ekspertów w danej dziedzinie,

 

§ 10. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag. W jego skład mogą wejść przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także eksperci z zakresu prowadzonej inwestycji lub projektu.

 

§ 11. Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej prowadzi i utrzymuje specjalną stronę internetową dotyczącą konsultacji społecznych.

 

Strona ta zawiera co najmniej:

 

1. Ogłoszenia o wszystkich złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji społecznych,

 

2. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych,

 

3. Zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

4. Jasne i zwięzłe wytłumaczenie przedmiotu konsultacji.

 

5. Szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

 

6. Dokumentację związana z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w tym: wszelkie opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji,
a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji,

 

7. Forum dyskusyjne wymagające rejestracji użytkowników,

 

8. Informacje o wynikach konsultacji.

 

9. Informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy i na koszt inwestorów.

 

§ 12.

 

1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną wykorzystującą narzędzia,
o których mowa w §13 oraz prowadzoną przez ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

2. Wskazane jest informowanie o konsultacjach również poprzez ogólnodostępne media lokalne, ogłoszenia na przystankach komunikacji miejskiej oraz w inny sposób, zapewniający szeroki dostęp społeczny.

 

3. Publikowana informacja o rozpoczęciu konsultacji, powinna zawierać przede wszystkim: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, formę i tryb konsultacji.

 

4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

 

§ 13. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości przede wszystkim
za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej nie później niż
w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, a także w inny sposób, który pozwoli zainteresowanym na zapoznanie się z wynikami.

 

§ 14. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz
z uzasadnieniem stanowiska Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do danej opinii.

 

§ 15. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz miasta.

 

§ 16. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny
z Regulaminem.

 

§ 17. Konsultacje przeprowadzone niezgodnie z regulaminem wymagają ponownego przeprowadzenia.

 

§ 18. Prezydent Miasta raz do roku przedstawia przed Radą Miasta raport z realizacji konsultacji społecznych.

 

§ 19. Postanowienia Regulaminu nie naruszają przepisów Statutu oraz odrębnych ustaw

 

      

bip
 

um

um

mbti um