rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ulga Inwestycyjna


W celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego miasta Skarżysko – Kamienna udziela się przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części stanowiące nową inwestycję w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969), zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

Zwolnienie przysługuje:

  • przez okres 12 miesięcy, jeżeli wartość nowej inwestycji przekracza kwotę 50 tys. zł, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 5 miejsc pracy;

  • przez okres 24 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję przekroczyły kwotę 130 tys. zł, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 15 miejsc pracy;

  • przez okres 36 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję przekroczyły kwotę 250 tys. zł, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 30 miejsc pracy;

  • przez okres 48 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję przekroczyły kwotę 500 tys. zł, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 45 miejsc pracy;

  • przedsiębiorcy, gdy wartość inwestycji przekracza 1,5 mln zł za każde kolejne zainwestowane 200 tys. zł powyżej kwoty 1,5 mln zł, przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 60 miesięcy.

W przypadku zbiegu prawa do zwolnienia z różnych tytułów, zwolnienie przysługuje z tytułu zawierającego dłuższy okres zwolnienia.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie dotyczy:

  • gruntów, budynków, budowli lub ich części związane z działalnością handlową,

  • gruntów, budynków, budowli lub ich części znajdujących się we władaniu przedsiębiorców zalegających ze spłatą zobowiąząń wobec budżetu miasta Skarżysko – Kamienna.

Pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości udziela się, jeżeli:

  • przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zostanie dokonane zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy, na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały,

  • spełniono pozostałe warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969)

W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

 Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku powiadomienia pisemnego o utracie prawa do zwolnienia traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

Przedsiębiorca, który nie powiadomił Prezydenta o zaistnieniu okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia lub wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa.

Powyższe przepisy stanowią program pomocy regionalnej i zwolnienia w niej zawarte mają zastosowanie przy uwzględnieniu – zarówno przed uzyskaniem prawa, jak i w trakcie jego realizacji – przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Do pobrania:

Druk zgłoszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia

bip
 

um

um

mbti um