rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przetwarzanie Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
podanych we wniosku o przyznanie Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie Duplikatu Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna(dane adresowe: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18).
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres Administratora danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 li. c1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) oraz Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXVI/27/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny w skrócie SKDR, oraz Uchwały Nr XLIII/75/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/27/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny w skrócie SKDR, w celu przyznania i wydania Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny lub Duplikatu Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie podmiot, któremu zlecono drukowanie kart tj. P.U. COMPUS Lech Grochulski i Piotr Szyszkowski, ul. Kopalniana 27 w Starachowicach.
  5. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art.20 i art. 21 Rozporządzenia UE. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby (art.6 ust1 lita RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  2. Przystąpienie do Programu Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny jest dobrowolne. W przypadku decyzji o przystąpieniu do programu podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku, przyznania i wydanie Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny
  3. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych
  4. Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
1 Art.6 RODO, czyli a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą; c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

bip
 

um

um

mbti um