Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 26.06.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej w dniu 24.06.2008r zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na budowie hali sportowej wraz z zapleczem, miejscami postojowymi do 40 stanowisk oraz boisk szkolnych do piłki ręcznej i koszykowej  przy ulicy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego przy ulicy 1go Maja 82 (na działkach nr ewid.73/2 i 73/3)  w Skarżysku-Kamiennej


       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 25.06.2008r. do 09.07.2008r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79  oraz składać  w terminie do 16.07.2008r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um