rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 13.08.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek 
ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

w dniu 07.08.2008r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie napowietrznej sieci niskiego napięcia przy ulicy Rejowskiej i Zielnej w Skarżysku-Kamiennej na działkach o numerach ewidencyjnych: 202/5,  202/2,  202/3,  11/3,  216/5,  216/6,  216/10,  216/9,  216/8,  216/7,  216/17,  36/2,  216/12,  216/11,  216/13,  216/18,  216/3,  41/12,  216/20,  225/17,  225/16,  216/21,  216/19,  86,  79,  85,  84,  204/1,  114,  97/2,  97/1,  96,  95,  93,  92,  14/2,  14/14,  216/14,  225/19.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 08.08.2008r. do 21.08.2008r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79  oraz składać  w terminie do 28.08.2008r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 12.08.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 46a ust. 5, art. 51 ust. 3 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn.),       w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


     że wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Przebudowa (doszczelnienie) istniejącego kolektora sanitarnego „A” zlokalizowanego w obrębie ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” na działkach Obręb: 4, Arkusz 29: 15/10; 15/11; 15/12; 15/4; 16/7; 16/4; 16/3; 16/2; 20/8;20/10; 48/1; 48; 27; 28; 29/2; 30/1; 31; 32/5; 34/2; 35/1; 36/1; 37/5; 38/6; 39/5; 40; 41; 42; 43; Arkusz 30: 227/1; 226/1; 225/2; 225/1; 221/2; 220/2; 219/2; 218/2; 218/1; 217; 216; 215; 214/1; 214/2;  214/3; 214/7; 209; 208; 207/3; 277; 275; 203/2; 203/4; 203/6; 201; 200; 199; 198; 197/1; 196/1; 195/1; 191/1; 191/9; 191/10; 191/21; 191/6; 191/7; 190; 189; 188; 187; 183; 182; 181; 180; 179; 178; 177; 173; 172; Ar. 27: 106/1; Ar. 30: 232/1; Ar. 33: 113/2; Ar. 37: 66/2; Ar. 38: 66/1,68, Ar. 30: 227/1, w dniu 21.07.2007r. został przesłany do Starosty Skarżyskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej, celem zasięgnięcia opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko powyższej inwestycji.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ulica Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


P r e z y d e n t  M i a s t a

      Roman Wojcieszek

z dnia 12.08.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 46a ust. 1, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn.), w związku z art. 10, § 1, art.49 i art. 61 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

z a w i a d a m i a,

        że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dnia 08.08.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa (doszczelnienie) istniejącego kolektora sanitarnego „A” zlokalizowanego w obrębie ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” na działkach: Obręb: 4, Arkusz 29: 15/10; 15/11; 15/12; 15/4; 16/7; 16/4; 16/3; 16/2; 20/8; 20/10; 48/1; 48; 27; 28; 29/2; 30/1; 31; 32/5; 34/2; 35/1; 36/1; 37/5; 38/6; 39/5; 40; 41; 42; 43; Arkusz 30: 227/1; 226/1; 225/2; 225/1; 221/2; 220/2; 219/2; 218/2; 218/1; 217; 216; 215; 214/1; 214/2;  214/3; 214/7; 209; 208; 207/3; 277; 275; 203/2; 203/4; 203/6; 201; 200; 199; 198; 197/1; 196/1; 195/1; 191/1; 191/9; 191/10; 191/21; 191/6; 191/7; 190; 189; 188; 187; 183; 182; 181; 180; 179; 178; 177; 173; 172; Ar. 27: 106/1; Ar. 30: 232/1; Ar. 33: 113/2; Ar. 37: 66/2; Ar. 38: 66/1, 68,Ar. 30: 227/1.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 12.08.2008r. do 26.08.2008r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ulica Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter) oraz złożyć w terminie od dnia 26.08.2008r. do 02.09.2008r. ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
   
   Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                           Prezydent Miasta

                                                                                         Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um