Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 12.08.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 46a ust. 5, art. 51 ust. 3 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn.),       w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


     że wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Przebudowa (doszczelnienie) istniejącego kolektora sanitarnego „A” zlokalizowanego w obrębie ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” na działkach Obręb: 4, Arkusz 29: 15/10; 15/11; 15/12; 15/4; 16/7; 16/4; 16/3; 16/2; 20/8;20/10; 48/1; 48; 27; 28; 29/2; 30/1; 31; 32/5; 34/2; 35/1; 36/1; 37/5; 38/6; 39/5; 40; 41; 42; 43; Arkusz 30: 227/1; 226/1; 225/2; 225/1; 221/2; 220/2; 219/2; 218/2; 218/1; 217; 216; 215; 214/1; 214/2;  214/3; 214/7; 209; 208; 207/3; 277; 275; 203/2; 203/4; 203/6; 201; 200; 199; 198; 197/1; 196/1; 195/1; 191/1; 191/9; 191/10; 191/21; 191/6; 191/7; 190; 189; 188; 187; 183; 182; 181; 180; 179; 178; 177; 173; 172; Ar. 27: 106/1; Ar. 30: 232/1; Ar. 33: 113/2; Ar. 37: 66/2; Ar. 38: 66/1,68, Ar. 30: 227/1, w dniu 21.07.2007r. został przesłany do Starosty Skarżyskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej, celem zasięgnięcia opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko powyższej inwestycji.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ulica Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


P r e z y d e n t  M i a s t a

      Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um