Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 13.08.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek 
ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

w dniu 07.08.2008r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie napowietrznej sieci niskiego napięcia przy ulicy Rejowskiej i Zielnej w Skarżysku-Kamiennej na działkach o numerach ewidencyjnych: 202/5,  202/2,  202/3,  11/3,  216/5,  216/6,  216/10,  216/9,  216/8,  216/7,  216/17,  36/2,  216/12,  216/11,  216/13,  216/18,  216/3,  41/12,  216/20,  225/17,  225/16,  216/21,  216/19,  86,  79,  85,  84,  204/1,  114,  97/2,  97/1,  96,  95,  93,  92,  14/2,  14/14,  216/14,  225/19.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 08.08.2008r. do 21.08.2008r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79  oraz składać  w terminie do 28.08.2008r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um