Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 15.01.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 46a ust. 1, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), w związku z art. 10, § 1, art.49 i art. 61 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dnia 14.01.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa sieci ciepłowniczej podziemnej na osiedlu „Przylesie” w Skarżysku-Kamiennej” na działkach: obręb 3, ark. 7 – dz. nr: 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2, obręb 3, ark. 19 – dz. 64/2.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 15.01.2008r. do 29.01.2008r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ulica Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter) oraz złożyć w terminie od dnia 29.01.2008r. do 05.02.2008r. ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 11.01.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a

że na wniosek Pana Artura Machula pełnomocnika Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie w dniu 11.12.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej do budynku produkcyjnego ul. Legionów 122 oraz budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach : Legionów, Jaracza, Szkolnej i Osterwy na działkach ( nr ewid. dz. 20, 2/3, 4, 2/1, 3/1, 5/1, 7, 8, 15, 22/1, 6) w Skarżysku -Kamiennej .

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami) s t r o n y w s p r a w i e mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 12.01.2008r. do 25.01.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia do zebranych materiałów i dowodów w terminie do dnia 01.02.2008r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 22.11.2007

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w dniu 15.10.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowego Komendy Powiatowej Policji oraz budowie budynku z pomieszczeniami na garaże (6 boksów garażowych dla samochodów służbowych osobowych, 2 boksy garażowe dla samochodów typu furgon, 1 boks dla motocykli ), pomieszczenia na magazyny depozytów , pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne, agregat prądotwórczy, stanowisko codziennej obsługi i mycia samochodów, pomieszczenia i kojce dla psów, budowę dróg dojazdowych i miejsc parkingowych oraz wjazdów na działkach przy ulicy Niepodległości (nr ewid. dz. 37/22, 37/5, 36 ) w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami) s t r o n y w s p r a w i e mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 22.11.2007r. do 05.12.2007r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 12.12.2007r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

z dnia 21.11.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 tekst jednolity),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że w dniu 20.11.2007r. dla inwestycji pn: „Przebudowa stacji paliw w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Fałata 5 na działce nr 186/23”, wnioskodawca dołączył do wniosku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Powyższe przedsięwzięcie stało się wymagającym udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska można zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 21.11.2007r. do 12.12.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

z dnia 20.11.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późniejszymi zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że od decyzji podjętej przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24.01.2007r. Znak: PiOŚ.IV-7331/24/06 dot. ustalenia warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji dla osiedla Łyżwy, Usłów, Podemłynek wraz z zasilaniem enn do pompowni P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 w Skarżysku-Kamiennej na działkach:
- Obręb XIII, ark.97: dz. nr ewid. 1652, 1651/14, 1324, 1325,
- Obręb XIII, ark.96: dz. nr ewid. 1324,
-Obręb XII, ark. 88: dz. nr ewid. 302, 316/1, 315/2,314/5,
314/3, 313/2, 312/2, 310/1, 309/2, 308/2, 306/5, 306/3, 305/2, 301, 300/1, 296, 295/1,
- Obręb XII, ark. 87: dz. nr ewid. 294, 293, 291/5, 302, 273/2, 272,2, 271/2, 269, 268/2, 266/2, 264/2, 263/9, 262/3, 261/8, 261/5, 260/4, 260/3,
- Obręb XIII, ark. 94: dz. nr ewid. 4180/2, 4184, 4052/4, 4052/3, 4052/2, 4052/1,
- Obręb XII, ark. 85: dz. nr ewid. 408, 612/2, 612/3, 611/15, 611/11, 610/2, 430/4, 385/2, 618/2, 336, 621, 526, 251/2, 252/3, 254/6, 254/4, 255, 256, 257/2, 258/2, 559/1, 559/2, 596, 568,
- Obręb XII, ark. 84: dz. nr ewid. 591, 592, 190,
- Obręb XI, ark. 26: dz. nr ewid. 105/2, 65/2, 108/8, 91, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 106/1, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 19/2, 18/2, 17/19, 17/20,17/21, 603/13, 17/10, 17/4, 17/22, 111, 603/11,
- Obręb XII, ark. 82: dz. nr ewid. 48, 105/2, 106/3, 101/1, 604/1, 604/2, 604/3, 602/2, 88/1, 88/10, 88/9, 88/3, 89, 83/3,
- Obręb XII, ark. 83: dz. nr ewid. 173, 593, 124, 123,
- Obręb XII, ark. 81: dz. nr ewid. 3/2, 2/2, 1/2, 624,
- Obręb XII, ark. 25: dz. nr ewid. 93, 143

wniósł odwołanie Pan Wacław Pijanowski.

Zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeksu postępowania administracyjnego – jednolity tekst (Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późn. zmianami), odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane celem rozpatrzenia do organu odwoławczego tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 18.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennejw dniu 28.09.2007r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/92/07 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na działkach przy ul. Krakowskiej od nr 117 do nr 157 (nr ewid. dz. 348/4, 348/5, 345/1, 342/5, 340/7, 339, 183/2, 94, 334/3, 331/5, 329/5, 328/5, 326/4, 326/5, 324/3, 320/4, 319, 317/1, 314/2, 375/2, 313/2, 341/6, 341/7) w Skarżysku-Kamiennej;

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. Nr 41- 25-20-169) w dniach od 18.10.2007r do 31.10.2007r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 14.11.2007r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.P r e z y d e n t M i a s t a
Roman Wojcieszek

z dnia 16.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalowanie na obiekcie budowlanym zespołu anten jako urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne oraz budowa wolnostojących szaf telekomunikacyjnych na dachu budynku w ramach modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 55117.10_Skarżysko Place”, na działce nr 138/6 przy ul. Mickiewicza 16 w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami), strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie od 16.10.2007r. do 30.10.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 13.11.2007r. Po upływie tego terminu decyzja stanie się ostateczna.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 03.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a


że na wniosek Pana Andrzeja Merta pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Era Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 181 w Warszawie, w dniu 14.09.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego montażu masztu stalowego telefonii komórkowej na dachu dudynku hotelu „Komes” na działce przy ulicy Legionów 130 (nr ewid. dz. 9/10) w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y w s p r a w i e mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 03.10.2007r. do 16.10.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 23.10.2007r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 02.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a


że na wniosek Pana Pawła Frandlucha pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Era Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 181 w Warszawie, w dniu 10.09.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu wieży strunobetonowej typu „Pfleiderer” o wys.40,0m wraz z antenami oraz dwoma kontenerami technicznymi na działce przy ulicy Wiejskiej (nr ewid. dz. 30/9) w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
S t r o n y w s p r a w i e mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 03.10.2007r. do 16.10.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 23.10.2007r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 28.09.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 tekst jedn. z późn. zm.), w związku z art. 49, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w dniu 27.09.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Krakowskiej od nr 117 do nr 157 w Skarżysku-Kamiennej” na działkach 348/4, 348/5, 345/1, 342/5, 341/6, 341/7, 340/7, 339, 334/3, 331/5, 329/5, 328/5, 326/4, 326/5, 324/3, 320/4, 319, 317/1, 314/2, 375/2, 313/2 ark. mapy 48 i 183/2, 94 ark. mapy 50.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami), strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie od 28.09.2007r. do 12.10.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 26.10.2007r. Po upływie tego terminu decyzja stanie się ostateczna.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um