Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 16.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalowanie na obiekcie budowlanym zespołu anten jako urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne oraz budowa wolnostojących szaf telekomunikacyjnych na dachu budynku w ramach modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 55117.10_Skarżysko Place”, na działce nr 138/6 przy ul. Mickiewicza 16 w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami), strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie od 16.10.2007r. do 30.10.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 13.11.2007r. Po upływie tego terminu decyzja stanie się ostateczna.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um