Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 05.09.2007

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami)
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJPREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek

Gminy Skarżysko – Kamienna


w dniu 20.08.2007r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/100/07 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetleniowej w ulicy Sikorskiego (nr ewid. 119) na odcinku między ulicą Norwida, a ulicą Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej.Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 05.09.2007r. do 18.09.2007r.


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 03.10.2007r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszekbip
 

um

um

mbti um