Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 28.09.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 tekst jedn. z późn. zm.), w związku z art. 49, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w dniu 27.09.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Krakowskiej od nr 117 do nr 157 w Skarżysku-Kamiennej” na działkach 348/4, 348/5, 345/1, 342/5, 341/6, 341/7, 340/7, 339, 334/3, 331/5, 329/5, 328/5, 326/4, 326/5, 324/3, 320/4, 319, 317/1, 314/2, 375/2, 313/2 ark. mapy 48 i 183/2, 94 ark. mapy 50.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami), strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie od 28.09.2007r. do 12.10.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 26.10.2007r. Po upływie tego terminu decyzja stanie się ostateczna.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um