Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 21.09.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 tekst jedn. z późn. zm. )


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,że inwestycja pn: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul. Asfaltowej 1 w Skarżysku-Kamiennej na działkach nr 1/270, 1/271 w dniu 19.09.2007r. została umieszczona w Publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach wymagających udziału społeczeństwa.

Jednocześnie wnioskodawca dołączył do wniosku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska można zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 21.09.2007r. do 12.10.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um