Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 20.03.2008

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „METALOWCÓW-PARYSKA” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr VII/16/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalowców-Paryska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalowców-Paryska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25. 03. 2008 r. do 23. 04. 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta
w Skarżysku-Kamiennej, ul.Sikorskiego 18, pokój nr 77, w godzinach od 9 00 - 14 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 15. 04. 2008 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta, pok. nr 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Skarżyska-Kamiennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07. 05. 2008 r. (włącznie)


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 10.03.2008

O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ


z a w i a d a m i a,


że na wniosek Pana Jacka Grzybowskiego pełnomocnika Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach


w dniu 03.03.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/5/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Kanarkowej i Bilskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 368, 510, 505 w Skarżysku-Kamiennej.


Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 10.03.2008r. do 25.03.2008r.


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 08.04.2008r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszek


z dnia 05.03.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJz a w i a d a m i a,


że na wniosek Pana Artura Machula pełnomocnika Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie w dniu 04.03.2008r. została wydana decyzja znak: PŚ.IV-7331/164/07 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej do budynku produkcyjnego ul. Legionów 122 oraz budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach : Legionów, Jaracza, Szkolnej i Osterwy na działkach ( nr ewid. dz. 20, 2/3, 4, 2/1, 3/1, 5/1, 7, 8, 15, 22/1, 6) w Skarżysku -Kamiennej .


Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 05.03.2008r. do 18.03.2008r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 01.04.2008r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 27.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w dniu 20.02.2008r. została wydana decyzja znak: PŚ.IV-7331/142/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowego Komendy Powiatowej Policji oraz budowie budynku z pomieszczeniami na garaże (6 boksów garażowych dla samochodów służbowych osobowych, 2 boksy garażowe dla samochodów typu furgon, 1 boks dla motocykli ), pomieszczenia na magazyny depozytów , pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne, agregat prądotwórczy, stanowisko codziennej obsługi i mycia samochodów, pomieszczenia i kojce dla psów, budowę dróg dojazdowych i miejsc parkingowych oraz wjazdów na działkach przy ulicy Niepodległości (nr ewid. dz. 37/22, 37/5, 36 ) w Skarżysku-Kamiennej.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 21.02.2008r. do 05.03.2008r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 19.03.2008r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 19.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek inwestora tj. Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. zmienia się nazwę inwestycji w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z nazwy: „Przebudowa sieci ciepłowniczej podziemnej na osiedlu „Przylesie”
w Skarżysku-Kamiennej” na działkach: obręb 3, ark. 7 – dz. nr: 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2, obręb 3, ark. 19 – dz. 64/2, na nazwę: „Budowa sieci ciepłowniczej podziemnej na osiedlu „Przylesie” w Skarżysku-Kamiennej” na działkach: obręb 3, ark. 7 – dz. nr: 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2, obręb 3, ark. 19 – dz. 64/2.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.P r e zy d e n t M ia s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 18.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej


Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXV/39/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kam z dnia 28.04.2005r.

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej w dniach od 04.03.2008 r. do 15.04.2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, pokój nr 77 w godzinach od 9oo do 14oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.04.2008r w siedzibie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamiennej , pokój nr 5 o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2008 r. (włącznie)Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek


z dnia 14.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJz a w i a d a m i a,że na wniosek Pana Roberta Fudaleja działającego z upoważnienia Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w dniu 05.02.2008r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 12 kV przy ulicy 3-go Maja (nr ewid. działek 202, 196/1, 197/1, 198) w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) strony sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 14.02.2008r. do 28.02.2008r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać w terminie do 05.03.2008r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 08.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 51 ust.2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 tekst jedn. z późn. zm.), w związku z art. 49, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że w dniu 08.02.2008r. w toku postępowania administracyjnego na wniosek Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Przebudowa sieci ciepłowniczej podziemnej na osiedlu „Przylesie” w Skarżysku-Kamiennej” na działkach: obręb 3, ark. 7 – dz. nr: 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2, obręb 3, ark. 19 – dz. 64/2, zostało wydane postanowienie, które nie nakłada na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko powyższej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w terminie od 08.02.2008r. do 22.02.2008r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 29.02.2008r. Po upływie tego terminu postanowienie stanie się ostateczne.Prezydent Miasta


Roman Wojcieszek

z dnia 07.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna Spółka z o.o.


w dniu 03.01.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci ciepłowniczej podziemnej na działkach o numerach ewidencyjnych:
-obręb3, arkusz7 – dz. 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2,
-obręb 3, arkusz 19 – 64/2 w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) strony sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 07.02.2008r. do 21.02.2008r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać w terminie do 28.02.2008r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 28.01.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek

Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku-Kamiennej

w dniu 25.01.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/157/07 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych i napowietrznych izolowanych niskiego napięcia nN na działce o numerze ewidencyjnym 91 - ulica Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 25.01.2008r do 07.02.2008r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 21.02.2008r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um