Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 18.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej


Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXV/39/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kam z dnia 28.04.2005r.

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej w dniach od 04.03.2008 r. do 15.04.2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, pokój nr 77 w godzinach od 9oo do 14oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.04.2008r w siedzibie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamiennej , pokój nr 5 o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2008 r. (włącznie)Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek


bip
 

um

um

mbti um