Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 14.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJz a w i a d a m i a,że na wniosek Pana Roberta Fudaleja działającego z upoważnienia Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w dniu 05.02.2008r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 12 kV przy ulicy 3-go Maja (nr ewid. działek 202, 196/1, 197/1, 198) w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) strony sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 14.02.2008r. do 28.02.2008r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać w terminie do 05.03.2008r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um