Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 27.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w dniu 20.02.2008r. została wydana decyzja znak: PŚ.IV-7331/142/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowego Komendy Powiatowej Policji oraz budowie budynku z pomieszczeniami na garaże (6 boksów garażowych dla samochodów służbowych osobowych, 2 boksy garażowe dla samochodów typu furgon, 1 boks dla motocykli ), pomieszczenia na magazyny depozytów , pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne, agregat prądotwórczy, stanowisko codziennej obsługi i mycia samochodów, pomieszczenia i kojce dla psów, budowę dróg dojazdowych i miejsc parkingowych oraz wjazdów na działkach przy ulicy Niepodległości (nr ewid. dz. 37/22, 37/5, 36 ) w Skarżysku-Kamiennej.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 21.02.2008r. do 05.03.2008r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 19.03.2008r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um