Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 07.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna Spółka z o.o.


w dniu 03.01.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci ciepłowniczej podziemnej na działkach o numerach ewidencyjnych:
-obręb3, arkusz7 – dz. 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2,
-obręb 3, arkusz 19 – 64/2 w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) strony sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 07.02.2008r. do 21.02.2008r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać w terminie do 28.02.2008r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um