Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 20.11.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późniejszymi zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że od decyzji podjętej przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24.01.2007r. Znak: PiOŚ.IV-7331/24/06 dot. ustalenia warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji dla osiedla Łyżwy, Usłów, Podemłynek wraz z zasilaniem enn do pompowni P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 w Skarżysku-Kamiennej na działkach:
- Obręb XIII, ark.97: dz. nr ewid. 1652, 1651/14, 1324, 1325,
- Obręb XIII, ark.96: dz. nr ewid. 1324,
-Obręb XII, ark. 88: dz. nr ewid. 302, 316/1, 315/2,314/5,
314/3, 313/2, 312/2, 310/1, 309/2, 308/2, 306/5, 306/3, 305/2, 301, 300/1, 296, 295/1,
- Obręb XII, ark. 87: dz. nr ewid. 294, 293, 291/5, 302, 273/2, 272,2, 271/2, 269, 268/2, 266/2, 264/2, 263/9, 262/3, 261/8, 261/5, 260/4, 260/3,
- Obręb XIII, ark. 94: dz. nr ewid. 4180/2, 4184, 4052/4, 4052/3, 4052/2, 4052/1,
- Obręb XII, ark. 85: dz. nr ewid. 408, 612/2, 612/3, 611/15, 611/11, 610/2, 430/4, 385/2, 618/2, 336, 621, 526, 251/2, 252/3, 254/6, 254/4, 255, 256, 257/2, 258/2, 559/1, 559/2, 596, 568,
- Obręb XII, ark. 84: dz. nr ewid. 591, 592, 190,
- Obręb XI, ark. 26: dz. nr ewid. 105/2, 65/2, 108/8, 91, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 106/1, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 19/2, 18/2, 17/19, 17/20,17/21, 603/13, 17/10, 17/4, 17/22, 111, 603/11,
- Obręb XII, ark. 82: dz. nr ewid. 48, 105/2, 106/3, 101/1, 604/1, 604/2, 604/3, 602/2, 88/1, 88/10, 88/9, 88/3, 89, 83/3,
- Obręb XII, ark. 83: dz. nr ewid. 173, 593, 124, 123,
- Obręb XII, ark. 81: dz. nr ewid. 3/2, 2/2, 1/2, 624,
- Obręb XII, ark. 25: dz. nr ewid. 93, 143

wniósł odwołanie Pan Wacław Pijanowski.

Zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeksu postępowania administracyjnego – jednolity tekst (Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późn. zmianami), odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane celem rozpatrzenia do organu odwoławczego tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um