rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 21.09.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 tekst jedn. z późn. zm. )


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,że inwestycja pn: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul. Asfaltowej 1 w Skarżysku-Kamiennej na działkach nr 1/270, 1/271 w dniu 19.09.2007r. została umieszczona w Publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach wymagających udziału społeczeństwa.

Jednocześnie wnioskodawca dołączył do wniosku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska można zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 21.09.2007r. do 12.10.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

z dnia 13.09.2007

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą

„Kopernika po wschodniej stronie”Zgodnie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej Uchwały Nr IX/37/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o powierzchni ok.120 ha w rejonie ulic: Kopernika, Wiejskiej, terenów PKP, rzeki Oleśnicy na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, który przeznacza się pod: usługi, handel, przemysł, aktywność gospodarczą, zabudowę mieszkaniową z usługami, parkingi, zieleń urządzoną i izolacyjną.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 w terminie do 05.10.2007r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 05.09.2007

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami)
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJPREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek

Gminy Skarżysko – Kamienna


w dniu 20.08.2007r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/100/07 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetleniowej w ulicy Sikorskiego (nr ewid. 119) na odcinku między ulicą Norwida, a ulicą Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej.Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 05.09.2007r. do 18.09.2007r.


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 03.10.2007r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszekbip
 

um

um

mbti um