Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 10.03.2008

O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ


z a w i a d a m i a,


że na wniosek Pana Jacka Grzybowskiego pełnomocnika Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach


w dniu 03.03.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/5/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Kanarkowej i Bilskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 368, 510, 505 w Skarżysku-Kamiennej.


Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 10.03.2008r. do 25.03.2008r.


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 08.04.2008r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszek


bip
 

um

um

mbti um