Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 18.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennejw dniu 28.09.2007r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/92/07 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na działkach przy ul. Krakowskiej od nr 117 do nr 157 (nr ewid. dz. 348/4, 348/5, 345/1, 342/5, 340/7, 339, 183/2, 94, 334/3, 331/5, 329/5, 328/5, 326/4, 326/5, 324/3, 320/4, 319, 317/1, 314/2, 375/2, 313/2, 341/6, 341/7) w Skarżysku-Kamiennej;

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. Nr 41- 25-20-169) w dniach od 18.10.2007r do 31.10.2007r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 14.11.2007r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.P r e z y d e n t M i a s t a
Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um