Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 22.11.2007

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w dniu 15.10.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowego Komendy Powiatowej Policji oraz budowie budynku z pomieszczeniami na garaże (6 boksów garażowych dla samochodów służbowych osobowych, 2 boksy garażowe dla samochodów typu furgon, 1 boks dla motocykli ), pomieszczenia na magazyny depozytów , pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne, agregat prądotwórczy, stanowisko codziennej obsługi i mycia samochodów, pomieszczenia i kojce dla psów, budowę dróg dojazdowych i miejsc parkingowych oraz wjazdów na działkach przy ulicy Niepodległości (nr ewid. dz. 37/22, 37/5, 36 ) w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami) s t r o n y w s p r a w i e mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 22.11.2007r. do 05.12.2007r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 12.12.2007r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um