Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 20.03.2008

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „METALOWCÓW-PARYSKA” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr VII/16/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalowców-Paryska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalowców-Paryska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25. 03. 2008 r. do 23. 04. 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta
w Skarżysku-Kamiennej, ul.Sikorskiego 18, pokój nr 77, w godzinach od 9 00 - 14 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 15. 04. 2008 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta, pok. nr 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Skarżyska-Kamiennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07. 05. 2008 r. (włącznie)


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um