Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 23.07.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a

że na wniosek Pana Szymona Byzdra reprezentującego firmę REMER Sp. Jawna działającego z upoważnienia Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3, w dniu 10.07.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM Nr BT12588 w skład której wchodzą: wieża o wys. 41,0m wraz z antenami oraz kontener na  działce  przy  ulicy 1Maja 252 (nr ewid. dz 250/3) w Skarżysku-Kamiennej.

       Zgodnie  z  art. 10  §  1  Kodeksu   postępowania   administracyjnego  (jednolity  tekst  –  Dz. U. Nr  98,  poz. 1071  z  2000r. z póź.  zmianami) s t r o n y    w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 22.07.2008r. do 05.08.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79  oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia  co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 12.08.2008r.
   
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um