Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 21.07.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 46a ust. 1, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn.), w związku z art. 10, § 1, art.49 i art. 61 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

z a w i a d a m i a,

        że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dnia 14.07.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Doszczelnienie istniejącego kolektora sanitarnego „A” zlokalizowanego w obrębie ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” na działkach: Obręb: 4, Arkusz 29: 15/10; 15/11; 15/12; 15/4; 16/7; 16/4; 16/3; 16/2; 20/8;48/1; 48; 27; 28; 29/2; 30/1; 31; 32/5; 34/2; 35/1; 36/1; 37/5; 38/6; 39/5; 40; 41; 42; 43; Arkusz 30: 227/1; 226/1; 225/2; 225/1; 221/2; 220/2; 219/2; 218/2; 218/1; 217; 216; 215; 214/1; 214/2;  214/3; 214/7; 209; 208; 207/3; 277; 275; 203/2; 203/4; 203/6; 201; 200; 199; 198; 197/1; 196/1; 195/1; 191/1; 191/9; 191/10; 191/21; 191/6; 191/7; 190; 189; 188; 187; 183; 182; 181; 180; 179; 178; 177; 173; 172; Ar. 27: 106/1; Ar. 30: 232/1; Ar. 33: 113/2; Ar. 37: 66/2; Ar. 38: 66/1, 68,Ar. 30: 227/1.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r        Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 21.07.2008r. do 04.08.2008r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ulica Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter) oraz złożyć w terminie od dnia 04.08.2008r. do 11.08.2008r. ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
   
   Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                    Prezydent Miasta

                                                                                             Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um