Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 01.07.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
                              
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek Gminy Skarżysko - Kamienna

w dniu 30.06.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/82/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie  boisk sportowych przy budowanej hali sportowej przy ulicy Sienkiewicza  na działkach nr ewid. 68/3,  25,  24/2 w  Skarżysku-Kamiennej.

          Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 01.07.2008r do 14.07.2008r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 28.07.2008r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um