rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty


-wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka),
-paszport,
-karta pobytu cudzoziemca lub decyzja Wojewody Świętokrzyskiego zezwalająca na osiedlenie się na pobyt stały na terenie RP,
-poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski (jeżeli taki posiadał),
-akt własności (np. umowa najmu lokalu, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej).

W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) oraz ustawa z dnia 25 czerwca 1997r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 z późn. zm.).


Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska


Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy "Zgłoszenie pobytu stałego" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka),
- dowód osobisty,
- poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego, gdy meldowana jest osoba spoza gminy miejskiej Skarżysko-Kamienna,
- książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50 lat, oficerowie do 60 lat, kobiety do 40 lat),
- odpisy skrócone aktów urodzenia dla osób niepełnoletnich,
- akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny).

W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie. W imieniu osoby niepełnoletniej występuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią.

Tryb odwoławczy

W przypadku jeżeli osoba nie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu odmawia się jej zameldowania i wówczas przysługuje tryb odwoławczy do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999)


Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska


Zgłoszenie pobytu stałego

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty,
- akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty


Bez opłaty.

Termin załatwienia

Zameldowania dokonuje się ustnie w obecności najemcy lokalu lub właściciela, który zobowiązany jest okazać dokument tożsamości oraz akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).


Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

- dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP (wiza, paszport, zaproszenie itp.).
- akt własności lokalu (umowa najmu, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).
W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie. W imieniu osób niepełnoletnich występują rodzice lub opiekunowie ustawowi. Zameldowania dokonuje się ustnie w obecności najemcy lokalu lub właściciela, który zobowiązany jest okazać dokument tożsamości oraz akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( Dz. U. Nr 236, poz. 1999) oraz ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114 poz. 739 z późn. zm.).


Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad dwa miesiące

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka),
- dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały,
- dla dzieci niepełnoletnich akt urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały (potwierdzenie dotyczy dzieci spoza Skarżyska-Kam.),
- książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50 lat, oficerowie do 60 lat, kobiety do 40 lat),
- akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).
W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie. W imieniu osób niepełnoletnich występują rodzice lub opiekunowie ustawowi.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz.960 z późn. zm) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236 poz.1999).


Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka),
- dokument stwierdzający tożsamość oraz uprawniający do pobytu na terenie RP,
- akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).
W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi


Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz.15303) oraz Ustawa o cudzoziemcach z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 114 poz.739 z późn.zm.).


Sprawdziła
Teresa Smulczyńska

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty


- wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się (osoby niepełnoletnie wpisywane są na druku jednego z rodziców),
- dowód osobisty,
- książeczka wojskowa (w przypadku kobiet do lat 40-tu, mężczyzn do lat 50-ciu, oficerowie do lat 60-ciu),
- dla małoletnich dzieci - odpisy skrócone aktów urodzeń.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999)

Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska


Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się (osoby niepełnoletnie wpisywane są na druku jednego z rodziców),
- paszport i karta pobytu.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty


Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie. Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Tryb odwoławczy


Nie przysługuje.

Uwagi


Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące" odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się (osoby niepełnoletnie wpisywane są na druku jednego z rodziców),
- dowód osobisty,
- książeczka wojskowa (w przypadku kobiet do lat 40-tu, mężczyzn do lat 50-ciu, oficerowie do lat 60-ciu),
- dla małoletnich dzieci - odpisy skrócone aktów urodzeń.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie. Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Sprawdziła 
Teresa Smulczyńska


Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

-wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące" odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się (osoby niepełnoletnie wpisywane są na druku jednego z rodziców),
-paszport,
-poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy.

Miejsce odbioru

Należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłaty.

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Wymeldowania należy dokonać osobiście.

Za osoby niepełnoletnie obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska

bip
 

um

um

mbti um