rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przyjmowanie wniosków o najem lokalu socjalnego z zasobów komunalnych

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego nr 18 Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych Referat lokalowy pokój nr 29, czynny w poniedziałek, w godz. 8.00-16.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30-15.30.

Wymagane dokumenty

Kompletnie wypełniony wniosek o przydział mieszkania

Jako załączniki w formie kserokopii:
-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ,
-orzeczenie właściwej komisji o uprawnieniach do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego,
-zaświadczenie o pobycie w schronisku ofiar przemocy,
-świadectwo zwolnienia z zakładu karnego,
-wyrok sądowy na podstawie którego nabyła prawo do najmu lokalu socjalnego,
-zaświadczenie wydane przez właściwy do tego organ o utracie mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej.

Dowód osobisty do wglądu.

W przypadku osób opuszczających Dom Dziecka - zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz kserokopię programu usamodzielnienia się.

W przypadku osób bezdomnych - zaświadczenie potwierdzające , że przez okres minimum 3-ch miesięcy przebywały w schronisku dla bezdomnych lub innej tego typu placówce oraz kserokopię decyzji o wymeldowaniu z terenu naszej gminy drogą administracyjną.

Miejsce odbioru

Zawiadomienie o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji wniosku można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kam. ul. Sikorskiego 18 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych – referat lokalowy pok. nr 29 lub zostanie doręczone za pośrednictwem poczty na adres podany we wniosku.

Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest i udzielana na niego odpowiedź w ciągu 1-go miesiąca licząc od dnia złożenia dokumentów . W przypadku wniosków osób zamieszkujących w domach prywatnych termin udzielenia odpowiedzi może być wydłużony z uwagi na konieczność dokonania pomiaru zajmowanego mieszkania .

Zawiadomienie o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji wniosku można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kam. ul. Sikorskiego 18 w Wydziale Spraw Obywatelskich – referat lokalowy pok. nr 29 lub zostanie doręczone za pośrednictwem poczty na adres podany we wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy referatu lokalowego pod numerem telefonu: 2520-153 lub 2520-154.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. nr 71 z 2001r. poz. 733 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr 1/7/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Treść

Za bezdomne małżeństwo uważa się wówczas gdy oboje zostali wymeldowani decyzją administracyjną , przy czym chociaż jedno z nich z terenu naszej gminy ( a przed wymeldowaniem legitymowało statusem stałego mieszkańca naszego miasta).
Kryterium dochodowego przy kwalifikacji wniosku o najem lokalu socjalnego nie bierze się pod uwagę w przypadku osób , które: utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej, nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie wyroku sądowego, opuszczają Dom Dziecka, przebywają czasowo w schronisku dla ofiar przemocy. Natomiast rozpatrywane ono będzie w momencie przedłużania umowy najmu lokalu po zakończeniu pierwszej umowy najmu.

Opracowała

Inspektor - Ewa Pasieka

Wniosek mieszkaniowy

bip
 

um

um

mbti um