Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 24

        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/31/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2017 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 24.

I.     Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działka nr 221/2 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 32) o powierzchni 0,0965 ha.
         Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00005817/7.

II.    Nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy wielorodzinnej, zabudowa śródmiejska. Według danych z rejestru ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem „Bz” – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

III.    Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV.     Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.

V.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 99 400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).
        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

VI.     Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VII.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 6 sierpnia 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 6 sierpnia 2020 r.),
-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
-  okazanie dowodu tożsamości,
-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
                  
VIII.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.


    Skarżysko-Kamienna, dnia 02.07.2020 r.        

Dekalog rodziny

 

Poradnictwo prawne i psychologiczne
 
Przypominamy, że przez cały czas, również w okresie wakacyjnym, dla osób z otoczenia dzieci biorących udział w projekcie „Dekalog rodziny” dostępne jest poradnictwo prawne i psychologiczne.
 
Zachęcamy do korzystania z oferty wsparcia przewidzianej w projekcie.
 
Osoby chcące skorzystać z poradnictwa, prosimy o kontakt z biurem projektu:
Referat Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej (pok. 009)
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118, 41 25 20 154
 
Termin wsparcia zostanie umówiony indywidualnie.
 
Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Dekalog rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

 

Wakacyjne atrakcje w ramach projektu "Dekalog rodziny"
 
Tuż po zakończeniu roku szkolnego, 111 dzieci (56 dziewcząt i 55 chłopców) z 6 świetlic środowiskowych uczestniczących w projekcie „Dekalog rodziny” wzięło udział w zajęciach w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie letnim. Zadanie było utrudnione z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, dlatego wszelkie działania organizowane były w wysokim reżimie sanitarnym. W programie znalazł się szereg atrakcji.
 
Dzieci uczestniczyły w grze terenowej SMS (Skarżysko Miasto Skarbów): 1 dzień - S jak szlak wokół Rejowa, 2 dzieńb- M jak miasto, 3 dzień - S jak Skarbowa Góra. Dzięki grze terenowej dziewczęta i chłopcy poznali miasto i skarby Skarżyska - małej ojczyzny. Przy okazji nabyli podstawowe umiejętności bezpiecznego poruszania się w terenie, poznali techniki harcerskie, nauczyli się wykonywać węzeł przyjaźni, poznali dwa rodzaje szyfrów, znaki patrolowe, musztrę. Ponadto mieli okazję układać wybrane wzory z materiałów przyrodniczych, nauczyć się składania śpiworów, rozbijania namiotu.
W terenie czekały na nich łamigłówki i krzyżówki, których rozwiązanie pozwoliło przejść do następnego poziomu, czyli przygody/wyzwania. Celem działania było uświadomienie dzieciom, że realny świat może być równie fascynujący, co ten komputerowy i oferować dużo więcej adrenaliny
i wyzwań, niż ten on-line.
 
Dzieci wzięły również udział w dwugodzinnych zajęciach profilaktycznych. Tematem zajęć był szacunek do siebie i innych, umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczuciami, jak i pomagania innym sobie z nimi radzić. Celem zajęć było wzbudzenie przekonania: „jestem ważny, ale inni też są ważni; mam poczucie własnej wartości, dlatego potrafię zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, nie raniąc innych; jestem twórczy, więc nie boję się wyzwań”. Tematyka zajęć była zaplanowana tak, by była spójna do realizowanej w ramach zajęć z psychologiem w ramach treningu kompetencji życiowych.
 
Ponadto w ramach zajęć uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w:
- czterokrotnym wyjściu do kina - seanse, choć o niełatwej tematyce, poruszające ważne tematy, dostarczyły wielu wzruszeń i cieszyły się pozytywnym odbiorem;
- zajęciach na hali sportowej (ścianka wspinaczkowa, boisko, badminton) - to okazja do podjęcia aktywności fizycznej i współdziałania, pracy zespołowej;
- warsztatach edukacyjnych – w grze terenowej „Operacja Orle Gniazdo” w Muzeum im. Orła Białego, zakończonej ogniskiem.
 
Wakacyjne zajęcia już się zakończyły. Dzieci ponownie spotkają się w świetlicach we wrześniu!

 

 
Projekt "Dekalog rodziny" trwa

 

W piątek, 19 czerwca odbyło się już ostatnie z serii szkoleń branżowych dla wychowawców w ramach projektu „Dekalog rodziny”. Tematyką spotkania była interwencja w sytuacji konfliktu w grupie.
 
 
Omówione zostały zagadnienia związane z fazami rozwoju grupy, zasadami komunikacji grupowej, rodzajami konfliktów i zasadami ich powstawania. Skupiono się na zasadach, metodach i technikach negocjacji, jako formach przeciwdziałania konfliktom oraz mediacjach, jako formie ich rozwiązywania. Jednym z kluczowych punktów szkolenia było również omówienie metod i technik skutecznego zarządzania grupą.

Pomimo trudnej rzeczywistości związanej ze stanem epidemicznym, dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych na terenie Skarżyska-Kamiennej nadal są otoczone wsparciem w ramach projektu. Od 25 maja, po wdrożeniu reżimu sanitarnego, dzieci uczestniczą w zajęciach świetlicowych, w tym w zajęciach z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w ramach projektu. Przez cały czas, również w okresie wakacyjnym, dla osób z otoczenia dzieci dostępne jest poradnictwo prawne i psychologiczne. Zachęcamy do korzystania z oferty wsparcia przewidzianej w projekcie.

 

 

 
Wsparcie dla rodzin biorących udział w projekcie „Dekalog rodziny”

 

Przypominamy, że rodziny biorące udział w projekcie „Dekalog rodziny”, realizowanym przez Gminę Skarżysko-Kamienna mogą bezpłatnie skorzystać z poradnictwa psychologa, terapeuty oraz prawnika.
 
Zachęcamy do tego, by szukać wsparcia w tym trudnym czasie, z jakim przyszło nam się zmierzyć. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.
Aby umówić się na rozmowę, proszę o kontakt z Referatem Zdrowia Urzędu Miasta (telefonicznie: 41 25 20 118 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 
Ponadto proszę pamiętać, że w dalszym ciągu do Państwa dyspozycji pozostają wychowawcy z poszczególnych świetlic.
 
Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli powrócić do normalnego trybu pracy i spotkać się przy okazji realizacji kolejnych działań projektowych.
 

 

Zawieszenie realizacji projektu "Dekalog rodziny"

 

Informujemy, że realizacja projektu „Dekalog rodziny” zostaje zawieszona do odwołania w związku z epidemią Covid-19.

 

 

„Dekalog rodziny”: rozpoczął się cykl szkoleń dla wychowawców ze świetlic środowiskowych

 

Szkolenie dla wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych – to kolejny element realizowanego w Skarżysku projektu „Dekalog rodziny”. Spotkanie, w trakcie którego rozmawiano m.in. o rozwiązywaniu konfliktów, przeciwdziałaniu uzależnieniom i pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, odbywało się 21 lutego w Urzędzie Miasta.
 
Przypomnijmy, że projekt „Dekalog rodziny” realizowany gminę od 1 stycznia tego roku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uczestniczy w nim ponad setka dzieci, uczęszczających do świetlic środowiskowych, a także ich otoczenie (rodziny, opiekunowie) oraz wychowawcy realizujący programy opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach.
 
O założeniach projektu „Dekalog rodziny”, a także o dotychczasowych działaniach informowaliśmy TUTAJ i TUTAJ. Istotnym elementem projektu są szkolenia dla wychowawców ze świetlic środowiskowych. Jedno z nich odbyło się w miniony piątek (21 lutego), kolejne trzy zrealizowane zostaną do 3 kwietnia 2020r.
 
Celem działań skierowanych do wychowawców jest podniesienie ich wiedzy i kompetencji
z zakresu metod i technik pracy socjoterapeutycznej, skutecznej interwencji w sytuacji konfliktu, przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobom radzenia sobie w sytuacji kryzysu w grupie. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do wzrostu kompetencji wychowawców oraz przełożyć się w przyszłości na możliwość samodzielnego prowadzenia oddziaływań profilaktycznych przez wychowawców bez konieczności zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry.
 
Projekt realizowany będzie do końca 2020 roku.

Udane zimowisko z projekcie „Dekalog rodziny”

 

W Skarżysku trwa projekt „Dekalog rodziny”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jednym z elementów było zimowisko, odbywające się w trakcie ferii.

 

 Od 27 stycznia do 7 lutego 2020r. dzieci z 6 świetlic środowiskowych uczestniczących w projekcie „Dekalog rodziny” brały udział w zimowisku. W programie znalazł się szereg atrakcji: oprócz codziennych zajęć świetlicowych, odbyły się dwie wycieczki.

 
Podczas pierwszej wycieczki dzieci zwiedzały Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Jak mówił Albert Einstein „Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia”. Stąd pomysł, by w bajkowej scenerii, w Aptece Wyobraźni, zorganizować zajęcia edukacyjne poświęcone rozbudzaniu oraz wspieraniu kreatywności. Uczestnicy i uczestniczki wycieczki mieli okazję zwiedzić również Muzeum Laurensa Hammonda - to oddział Muzeum Zabawek i Zabawy, gdzie na dwóch kondygnacjach zostało zaprezentowanych ponad 60 organów Hammonda, zegary oraz automatyczny stolik do brydża. Następnie na wszystkich czekała miła niespodzianka - warsztaty czekoladowe w Magii Karmelu. Jak głosi hasło znajdujące się u wejścia tego magicznego miejsca: „Kiedy coś się nie układa, humor smutny się zakrada, na to jest jedyna rada: CZEKOLADA!” Idąc tym tropem, by rozwiać wszelkie dziecięce smutki i smuteczki, dzieci poznały tajniki powstania czekolady: od ziarna kakaowca, aż do powstania słodkiej tabliczki. Na zakończenie miały szansę samodzielnie wykonać swoją niepowtarzalną czekoladę i zabrać ją do domu.
Podczas drugiej wycieczki, po spacerze z Kadzielni, dzieci obejrzały spektakl „Mały Tygrys Pietrek” w Teatrze Lalki i Aktora KUBUŚ. Później przyszedł czas na trochę ruchu i zabawy w bawialni i parku trampolin.
 
W czasie zimowiska dziewczynki i chłopcy uczestniczący w projekcie brali również udział w zajęciach profilaktycznych. Ponadto dwukrotnie zorganizowane były wyjścia do kina i na lodowisko.
 
Po czasie beztroskiej zabawy, przyszedł czas na powrót do codziennych obowiązków. W nowym semestrze na dzieci biorące udział w projekcie czeka wiele ciekawych zajęć rozwijających kompetencje społeczne, matematyczne, artystyczne.
 
Wszelkie działania przewidziane w projekcie „Dekalog rodziny” realizowane są przez Gminę Skarżysko- Kamienna i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Sposób na ferie – zimowiska. W Skarżysku uczestniczy w nich ponad 220 dzieci 

W trzech skarżyskich szkołach podstawowych (w SP nr 2, SP nr 4 i SP nr 8) trwają zimowiska, finansowane z pieniędzy Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzieci uczestniczą w codziennych zajęciach, wyjeżdżają na wycieczki, czy do kina. Zimowiska organizowane są także w sześciu świetlicach środowiskowych – tu zajęcia odbywają się w ramach realizowanego przez miasto projektu „Dekalog rodziny”.
 

 

Łącznie w zimowiskach uczestniczy ponad 220 osób.
 
Jak przebiegają zimowiska? Relację z pierwszych dni zimowiska nadesłała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej:
 
Nareszcie są, tak długo wyczekiwane przez uczniów ferie zimowe. Chociaż pogoda nie jest wymarzona na zimowy wypoczynek, to dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego wcale się nie nudzą. Wręcz przeciwnie, bardzo aktywnie spędzają czas, podczas zorganizowanego na terenie szkoły zimowiska.
 
W tym roku wypoczynek dzieci przebiega pod hasłem „Ferie na Borze na sportowo”. Przez dwa tygodnie na uczestników wypoczynku czeka wiele atrakcji. Zaplanowane zostały zajęcia na lodowisku, pływalni, wyjście do kina „Centrum” na film „Doktor Dolittle” i „Urwis”. Ponadto, odbędą się wycieczki do Parku Trampolin w Kielcach, na Kręgielnię i do Komendy Powiatowej Policji. W szkole natomiast czas upływać będzie m.in. na grach i zabawach sportowych, turniejach wiedzy, grach towarzyskich i zajęciach artystycznych.
 
We wtorek, 28 stycznia dzieci pod opieką p. K. Dulęby i K. Stachowicz spędziły czas w Zagrodzie Wieś. Co, gdzie przeniosły się w czekoladowy świat. Poznały historię czekolady, techniki jej przygotowania i wykorzystania. Dla uczestników czekoladowych warsztatów była to też okazja do samodzielnego zrobienia tabliczki czekolady, którą estetycznie zapakowaną zabrały ze sobą, by podzielić się nią z najbliższymi. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był spacer po Zagrodzie i obserwowanie jej mieszkańców: gęsi, kur, kóz, królików oraz koni. Dużą radość sprawiło dzieciom karmienie i dotykanie zwierząt.
 
Przed uczestnikami zimowiska w najbliższych dniach kolejne niespodzianki i niezwykli goście.
 
Źródło: materiał własny SP 2

W Skarżysku rozpoczyna się projekt „Dekalog rodziny” - zapraszamy chętnych do udziału w projekcie

Gmina Skarżysko-Kamienna od 1 stycznia 2020r. rozpoczęła realizację projektu „DEKALOG RODZINY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Jego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego 100 dzieci (52 dziewcząt i 48 chłopców) i ich otoczenia (50 osób) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez parafie i stowarzyszenia z terenu miasta w Skarżysku- Kamiennej.
 
Projekt „Dekalog rodziny” będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.
 
Działania przewidziane projektem realizowane będą w odniesieniu do 3 grup docelowych:
1. Dzieci - dziewcząt i chłopców uczęszczających do świetlic w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji, w tym:
- kompetencji osobistych, społecznych - zajęcia z psychologiem - trening kompetencji życiowych
(z uwzględnieniem tematyki równości szans i niedyskryminacji);
- kompetencji obywatelskich - zajęcia z prawnikiem „prawo dla dzieci” (m.in. prawa dzieci,
jak je chronić, gdzie zgłosić się po pomoc, bezpieczeństwo w sieci, równość szans
i niedyskryminacja - czym jest jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania);
- kompetencji w zakresie przedsiębiorczości - konsultacje z doradcą zawodowym dla grupy starszych dzieci (13 lat i powyżej - istotne z uwagi na diagnozę predyspozycji zawodowych przed podjęciem decyzji o kierunku dalszej nauki);
- kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej - zaplanowano blok warsztatów profilaktycznych dla dzieci obejmujących zagadnienia m.in. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, komunikacji - konkretna tematyka warsztatów dostosowana będzie do grupy docelowej w oparciu o wyniki rozmów diagnostycznych i weryfikacji obszarów problemowych określonych w Indywidualnym Planie Wsparcia;
Ponadto:
- warsztaty z zakresu bezpieczeństwa z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej;
- z uwagi na fakt, że większość dzieci pochodzi z rodzin o bardzo niskich dochodach w rodzinie, które nie są w stanie w sposób atrakcyjny zapewnić czasu wolnego dzieciom, w ramach projektu zaplanowano organizację zimowiska w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w czasie wakacji
z elementami programów profilaktycznych.
 
2. Ich otoczenia - rodzin (m.in. rodziców, opiekunów, rodzeństwa) w zakresie: warsztatów kompetencji rodzicielskich, dostępu do systematycznego poradnictwa psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień- zgodnie z IPW.
 
3. Wychowawców bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicach w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji z zakresu metod i technik pracy socjoterapeutycznej, skutecznej interwencji w sytuacji konfliktu, przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do wzrostu kompetencji wychowawców oraz przełożyć się w przyszłości na możliwość samodzielnego prowadzenia oddziaływań profilaktycznych przez wychowawców bez konieczności zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry. Dodatkowo zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji - czym jest, jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do skontaktowania się z biurem projektu:
Referat Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej (pok. 009)
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna
tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118, 41 25 20 154
 
DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

 

Harmonogramy odbioru 2020/2021

 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w okresie kwiecień 2020 roku – czerwiec 2021 roku
 
Nieruchomości wielorodzinne
 
Bzinek
 
3 Maja, Młodzawy
 
Bór
 
Dolna Kamienna
 
Książęce
 
Paryska, Niepodległości
 
Pogorzałe
 
Place, Metalowiec
 
Żurawie
 
1 Maja, Łyżwy, Podemłynek
 
Zachodnie, Rejów
 
Milica - posesje jednorodzinne
 
Przydworcowe - posesje jednorodzinne 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w okresie lipiec - sierpień 2021 roku

 

1 Maja, Łyzwy, Podemłynek, Żurawie

Bzinek, Paryska, Niepodległości

Dolna Kamienna, 3 Maja, Przydworcowe

Książęce, Bór

Place, Metalowców

Pogorzałe, Milica

Zachodnie

Nieruchomości wielorodzinne

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne na podstawie umowy z gminą jest MS-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Modlińskiej 129 lok U7,

Biuro Obsługi działa pod adresem:
ul. Legionów 122D pok. 206

Telefon: 41/25 34 127

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Norwida

 

         Prezydent Miasta Skarżyska-Kamienna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy  ul.  Sikorskiego 18,  został wywieszony  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 22.05.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Norwida. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Zarządzenie Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.

Załączniki

 
 
 

Konsultacje w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych

 
Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie:

1. „określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej” oraz
2. „ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej”
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej opinii oraz uwag w sprawie "określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej" oraz w sprawie „ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej”

Opinie i uwagi o których mowa w ust. 1 można przesyłać do dnia 19 maja 2020r.:

1) pisemnie na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
z dopiskiem:
1. "określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej "
oraz
1. „ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej”
2) droga elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt uchwał dostępne są w BIP - TUTAJ

 

Miejskie Inwestycje

 
Miejskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Legionów 122 D, lok. 114
26-110 Skarżysko-Kamienna

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000808690
REGON: 384635123
NIP: 6631879335

 

Kontakt
Miejskie Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Legionów 122 D, lok. 114
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. +48 41 254 70 10; +48 41 254 70 11
www.miejskieinwestycje.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy: 300 000 zł

Udział Gminy Skarżysko-Kamienna  - 100%

Status prawny podmiotu:
Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr IX/48/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Miejskie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "f" i g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ). Spółka został zarejestrowana w dniu 16 października 2019 r.
 
Przedmiot działania:
Celem Spółki Miejskie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest realizowanie zadań Gminy Skarżysko - Kamienna o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności polegających na
wykonywaniu obsługi inwestycyjnej na rzecz Gminy, w tym budowy, rozbudowy, remontów i przebudowy wszelkich obiektów gminnych służących do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej.
 
WŁADZE SPÓŁKI
 
Zarząd spółki:
Prezes Zarządu – Robert Artur Pajek
 
Rada nadzorcza:
Marcin Ożóg - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jadwiga Spurek - członek Rady Nadzorczej
Marek Miernik - członek Rady Nadzorczej
 
Zgromadzenie wspólników:
Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Zakład Komunikacji Miejskiej

 
Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Legionów 122 D, lok. 310
26-110 Skarżysko-Kamienna

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000830211
REGON: 384738969
NIP: 663 188 00 19
 
Kontakt
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Legionów 122 D, lok. 310
26-110 Skarżysko-Kamienna
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zkm.skarzysko.pl
 
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy: 850 000 zł

Udział Gminy Skarżysko-Kamienna - 100%
Konto firmowe: 54 1050 1416 1000 0090 3203 5009
 
Status prawny podmiotu:
Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XII/54/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Skarżysko-Kamienna pod nazwą: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, podjętej w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506). Akt założycielski został podpisany w dniu 17 września 2019 r.
 
Przedmiot działania:
Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Skarżysko-Kamienna w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w związku z przystąpieniem do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.”Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.
 
 
WŁADZE SPÓŁKI 

Zarząd spółki:
Prezes Zarządu – Agnieszka Winiarska
 
Rada nadzorcza:
Kamil Piotr Górczyński - członek Rady Nadzorczej
Robert Mach - członek Rady Nadzorczej
 
Zgromadzenie wspólników:
Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Budżet Obywatelski na 2021

Procedura Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok wstrzymana
 
W związku z sytuacją finansową, w jakiej znalazły się polskie samorządy wskutek epidemii koronawirusa i wynikającym z niej, znaczącym spadkiem dochodów miasta, procedura Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok w Skarżysku-Kamiennej zostaje wstrzymana.
 
Oznacza to, że ogłoszony wcześniej harmonogram procedury Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zostaje uchylony i w tym roku nie odbędzie się nabór wniosków od mieszkańców z propozycjami zadań i projektów.
 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej deklaruje chęć ponownego uruchomienia w/w procedury po zakończeniu pandemii oraz wyeliminowaniu jej skutków dla budżetu miasta.

Pakiet Wsparcia dla Przedsiębiorców w Skarżysku-Kamiennej w związku z epidemią choroby COVID-19

 
W związku z istotnymi i nieprzewidywalnymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju oraz prognozowanymi, dalszymi trudnościami dla przedsiębiorców w nadchodzącym okresie, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig, działając w ramach przysługujących mu kompetencji, wprowadza od 20 kwietnia 2020 roku pakiet wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Skarżysku-Kamiennej.
 
Pakiet Wsparcia składa się z trzech filarów:
 
Filar I – Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych dla wszystkich przedsiębiorców, które obejmują:
1) Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;
2) Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 
Filar II – Obniżka czynszu dla przedsiębiorców będących najemcami lokali i powierzchni użytkowej od gminy Skarżysko-Kamienna, która obejmuje: 
1) Obniżenie czynszu należnego gminie za najem lokali i powierzchni użytkowej na okres 3 miesięcy (3 okresy rozliczeniowe) z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące (3 okresy rozliczeniowe) w przypadku przedłużania się niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju. Nominalna wysokość obniżki czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy przez jednostkę organizacyjną gminy, która zawarła umowę najmu. Szacowany poziom obniżek będzie wynosił od 30% do 50% dotychczasowego poziomu czynszu na rzecz gminy.
2) Możliwość renegocjacji umowy najmu lokali i powierzchni użytkowej z jednostką organizacyjną gminy, która zawarła umowę najmu. Renegocjacja może dotyczyć m.in. terminów i warunków płatności opłat na rzecz gminy.
 
Filar III – Obniżka czynszu dla początkujących przedsiębiorców działających w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym, która obejmuje:
1) Obniżenie czynszu należnego gminie za najem lokali i powierzchni użytkowej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym na okres 3 miesięcy (3 okresy rozliczeniowe) z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące (3 okresy rozliczeniowe) w przypadku przedłużania się niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju. Nominalna wysokość obniżki czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy przez Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej. Szacowany poziom obniżek będzie wynosił nie mniej niż 50% dotychczasowego poziomu czynszu na rzecz gminy.
2) Możliwość renegocjacji umowy najmu lokali i powierzchni użytkowej z Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej. Renegocjacja może dotyczyć m.in. terminów i warunków płatności opłat na rzecz gminy.
 

 

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA 
 
Filar I. Wniosek w sprawie udzielenia ulgi podatkowej wymaga przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów pozwalających na dokonanie oceny aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej przez organ udzielający ulgi, czyli Prezydenta Miasta. W przypadku przedsiębiorców występujących z takim wnioskiem, niezbędne jest przedłożenie dodatkowych informacji wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej. Wniosek należy złożyć do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 18 lub przesłać drogą pocztową. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bip.skarzysko.pl, zaś wzory formularzy do wypełnienia są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl. Pracownikiem do kontaktu w zakresie spraw związanych z uzyskaniem wsparcia w ramach filaru I jest Pani Barbara Kasprzyk, tel. 41 25 20 125, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (osoby prawne), tel. 41 25 20 130 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), tel. 41 25 20 528 (podatek od środków transportowych), tel. 41 25 20 132 – kierownik Pani Urszula Sasal.

 

 
Filar II. Wniosek w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej od gminy Skarżysko-Kamienna, przedsiębiorca powinien złożyć do jednostki organizacyjnej gminy, z którą zawarł umowę najmu. Pomoc będzie mogła zostać przyznana przedsiębiorcom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
1) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji I kwartał 2020 roku do IV kwartał 2019 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności albo
2) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji marzec 2020 roku do luty 2020 roku albo w relacji kwiecień 2020 roku do marzec 2020 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności; Wzór wniosku wraz z załącznikami należy pobrać ze strony Urzędu Miasta www.um.skarzysko.pl. Pracownikami upoważnionymi do kontaktu w zakresie spraw związanych z uzyskaniem wsparcia w ramach filaru II są kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Dla większości przedsiębiorców osobami do kontaktu ze strony gminy będą: 1) dla umów najmu zawartych przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, pracownikiem do kontaktu jest Pan Sławomir Ciaśtel. 501484592, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2) dla umów najmu zawartych przez Urząd Miasta Skarżyska – Kamiennej, pracownikiem do kontaktu jest Pani Monika Kuśmierczyk, tel. 41 25 20530, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku zamiaru renegocjacji umowy najmu należy skontaktować się z kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, z którą przedsiębiorca zawarł umowę. Kierownik jednostki podejmie negocjacje wramach posiadanych kompetencji i możliwości finansowych jednostki.
 
Filar III. Wniosek w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym, przedsiębiorca powinien złożyć do Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej. Pomoc będzie mogła zostać przyznana przedsiębiorcom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
1) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji I kwartał 2020 roku do IV kwartał 2019 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności albo
2) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji marzec 2020 roku do luty 2020 roku albo w relacji kwiecień 2020 roku do marzec 2020 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności; Wzór wniosku wraz z załącznikami należy pobrać ze strony Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej http://www.coi.skarzysko.pl (zakładka Aktualności).
Pracownikiem do kontaktu w zakresie spraw związanych z uzyskaniem wsparcia w ramach filaru III jest Pan Dawid Kowalski, tel. 509 301 677, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku zamiaru renegocjacji umowy najmu w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym należy skontaktować się z Dyrektorem Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej, Panem Sławomirem Ciaś, tel. 501484592, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

KONTAKT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących pakietu wsparcia dla przedsiębiorców należy w pierwszej kolejności kontaktować się z pracownikami wyznaczonymi do kontaktu dla poszczególnych filarów wsparcia. Wszystkie swoje pytania i wątpliwości przedsiębiorcy mogą zawsze kierować do Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
 
DO POBRANIA:
 
Wzór wniosku w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej od gminy Skarżysko-Kamienna
 
 
Wzór oświadczenia o niezaleganiu w płatności danin, opłat i składek o charakterze obowiązkowym (załącznik 2 do wniosku filar 2)
 
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – filar 2
 
 
Wzór wniosku w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym
 
 
Wzór oświadczenia o niezaleganiu w płatności danin, opłat i składek o charakterze obowiązkowym, w tym na rzecz gminy Skarżysko-Kamienna (załącznik 2 do wniosku filar 3)
 
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – filar 3
 

"Mąż zmarł, ale już mu lepiej" w MCK (VIDEO)

15 stycznia w Miejskim Centrum Kultury Studio Teatralne Moniki Wójtowicz przygotowało spektakl komediowy Izabeli Degórskiej "Mąż zmarł, ale już mu lepiej". Spektakl odbył się dwa razy o 9:00 i o 17:00, został zorganizowany w ramach wsparcia leczenia pracownika Miejskiego Centrum Kultury Pawła Kupidury.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um