rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad cz. rodziny

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
2. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydane przez właściwą wojskową komendę uzupełnień lub jednostkę wojskową.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku, gdy wspólnie zamieszkały członek rodziny nie ukończył 16 roku życia).
4. Orzeczenie ZUS stwierdzające, że członek rodziny uznany został za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji lub dokument stwierdzający wiek uprawnionego członka rodziny (powyżej 75 roku życia).

Miejsce odbioru

Osobiście w w/w Wydziale lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarzyska-Kamiennej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi


Druki wniosków można pobrać w tut. Wydziale.

Podstawa prawna

Art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst - Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn. zmianami).

Szczegółowe przepisy wykonawcze okresla rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 5, poz.54).

Treść


Jak wyżej.


Opracował
Grzegorz Matynia

Wydawanie decyzji uznającej poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia...

zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
2. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny, a w przypadku braku dochodów - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole średniej lub wyższej w systemie dziennym oraz wysokości stypendium.
3. Dokument stwierdzający założenie rodziny (odpis skrócony aktu małżeństwa, metryka urodzenia dziecka) lub postanowienie sądu o uznaniu dziecka - do wglądu.
4. Kserokopia karty powołania lub zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej.

Miejsce odbioru

Osobiście w tut. Wydziale lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Druki wniosków można pobrać w tut. Wydziale.

Podstawa prawna

Art. 127 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst - Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami).

Treść

Przepisy wykonawcze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 15, poz.158).


Opracował
Grzegorz Matynia

Wydawanie decyzji o pokryciu należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym lub posiadającym...

na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
2. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (odpis aktu notarialnego, zaświadczenie spółdzielni o najmie lokalu, cywilnoprawna umowa najmu lokalu).
3. Zaświadczenie organu administracji budynku o wysokości należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat.
4. Zaświadczenie stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego z oznaczeniem okresu powołania (odbycia) służby wydane przez właściwy organ wojskowy.
5. Oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego użytkowania.
6. Decyzja o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadajacego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub oświadczenie żołnierza (poborowego), że jest osoba samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania nalezności mieszkaniowych za lokal lub dom mieszkalny.

Miejsce odbioru

Osobiście w w/w Wydziale lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty


Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst - Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2461 z późn. zmianami).

Przepisy wykonawcze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zmianami).

Treść


Jak wyżej.


Opracował
Grzegorz Matynia

Ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego utracone zarobki za okres odbywania ćwiczeń wojskow

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki.
2. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej.
3. Zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające wysokość wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające okres ćwiczeń (kwota netto) z adnotacją , że za okres ćwiczeń wojskowych żołnierz rezerwy nie pobierał wynagrodzenia.
W przypadku żołnierzy rezerwy prowadzących działalność gospodarczą - stosowne zaświadczenie wydaje naczelnik urzędu skarbowego a w przypadku utrzymujących się z działalności rolniczej - wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Miejsce odbioru

W kasie Urzędu Miasta lub przelewem na ROR zainteresowanego.

Opłaty

Brak.

Termin załatwienia

Do 7 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst - Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmiananmi).

Treść

Przepisy wykonawcze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155).


Opracował
Grzegorz Matynia

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżyska-Kamienna, ul. Sikorskiego 18. Pomieszczenie służby dyżurnej Straży Miejskiej, tel. 986, 25-20-193, faks 25-20-198. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pok. nr 109, 111. tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

Brak

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej - jak wyżej.

Opłaty

Brak

Termin załatwienia

Brak

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.558).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz.1818).

Zarządzenie Nr 51/2003 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Treść

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) zostało powołane do pomocy w działaniach prezydenta miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

Do zadań MCZK należy w szczególności monitorowanie występujących katastrof naturalnych, awarii technicznych i innych miejscowych zagrożeń oraz realizowanie procedur i programów reagowania w przypadku ich wystąpienia.

Każdy, kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz Straż Pożarną (tel. 998), Policję (tel.997) lub Straż Miejską (tel. 986).


Opracował
Grzegorz Matynia

Przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn kończących w danym roku...

kalendarzowym 18 lat życia oraz roczników starszych, którzy nie spełnili tego obowiązku we właściwym czasie, tj. do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia - mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18; Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych; II p. pok. nr 109 tel. 25-20-112.

Po ogłoszeniu za pomocą obwieszczeń i po doręczeniu wezwań do rejestracji:
Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25 /sala nr 11/, godz. 9.00-11.00.

Wymagane dokumenty

Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają przedpoborowi zameldowani na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie Skarżyska-Kamiennej.
Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość.
Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny. Osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz dokument potwierdzający tożsamość przedpoborowego.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18; Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: II p. pok. nr 109 tel. 25-20-112.

Po ogłoszeniu za pomocą obwieszczeń i po doręczeniu wezwań do rejestracji:
Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25 /sala nr 11/, godz. 9.00-11.00.

Opłaty
Brak.

Termin załatwienia
Godz. 9.00 - 11.00; (od poniedziałku do piątku); miesiąc październik każdego roku.

Tryb odwoławczy

Brak - czynność ustawowa.

Uwagi


Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w w/w terminie i miejscu.

Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu jest zagrożone karą grzywny albo karą ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami). Uprzednio wobec przedpoborowego, który nie zgłosił się do rejestracji może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo przymusowe doprowdzenie przez Policję do Urzędu Miasta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 31 ust. 6 cytowanej ustawy).

Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 – 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 roku w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186 poz. 1377).

Treść


Jak wyżej.


Opracował
Grzegorz Matynia

Organizacja przeprowadzenia poboru do służby wojskowej mężczyzn kończących w danym roku...

kalendarzowym 19 lat życia oraz roczników starszych, którzy dotychczas nie stawili się do poboru a także innych grup poborowych wzywanych przez wojskowego komendanta uzupełnień – mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej.

Miejsce załatwienia

Powiatowa Komisja Lekarska, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 (Sala Herbowa).

Wymagane dokumenty


Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia komisji lekarskiej:
1/ dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument stwierdzający tożsamość; 2/ posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia. Poborowy zgłaszający się do poboru przed komisją lekarską kolejny raz - przedstawia tej komisji dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniego poboru. Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy obowiązany jest przedstawić dla potrzeb ewidencji wojskowej: 1/ potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych; 2/ fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy; 3/ dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły). Poborowy zgłaszający się po raz kolejny – przedstawia dowód osobisty i książeczkę wojskową.

Miejsce odbioru


Powiatowa Komisja Lekarska, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 (Sala Herbowa).

Opłaty

Brak.

Termin załatwienia

Godz. 8.00 - 13.00 miesiąc luty - marzec każdego roku (od poniedziałku do piątku).

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojskowej (decyzja administracyjna) przysługuje poborowemu odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Kielcach. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia za pośrednictwem tutejszej komisji.

Uwagi

Do poboru wzywani są także: 1/ mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do woskowego komendanta uzupełnień w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej; 2/ poborowi roczników starszych, którzy: a) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru; b) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do służby wojskowej; c) kończą w danym roku kalendarzowym 24 rok życia, lecz dotychczas nie stawili się do poboru. Do poboru wzywa się także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych.

Nieodebranie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego podlegającego poborowi, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu ustalonym przez wojewodę i rozpowszechnionym za pomocą obwieszczeń o poborze. Wobec poborowego, który nie stawił się do poboru bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję do komisji (art. 27 ust. 3 i art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – jednolity tekst Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004r.z poźn. zmianami) lub kara ograniczenia wolności (art. 224 cytowanej ustawy).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004r z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U Nr 150 poz. 1592).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r. (Dz. U. Nr 236 poz. 2005).

Treść


Jak wyżej.


Opracował
Grzegorz Matynia

Wydawanie decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych...

na rzecz obrony

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM, II .p. pok. nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych / doraźnych potrzeb, planowanych do wykonania w czasie pokoju / w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny / o przeznaczenie nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z używaniem ich w czasie pokoju (załącznik nr 1 do rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia 2004r - poz.1872).

Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (załącznik nr 1 do rozporządzenia RM z dnia 11 sierpnia 2004r. - poz. 2081).

Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych / etatowych potrzeb (załącznik nr 2 do rozporządzenia RM z dnia 11 sierpnia 2004r.).

Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w czasie pokoju (załącznik nr 1 do rozp. RM z dnia 5 października 2004r. - poz. 2307).

Wniosek o przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń osobistych (załącznik nr 3 do rozp. RM z dnia 3 października 2004r.).

Wniosek o przeznaczenie osób do funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych (załącznik nr 4 do rozp. RM z dnia 5 października 2004r.).

Miejsce odbioru

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM, II. p. pok. nr 42, tel. 25-20-112 lub doręczenie za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Nie podlega.

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysluguje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarzyska-Kamiennej w terminie 7 dni od daty złożenia dokumentów. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi

Jak wyżej.

Podstawa prawna

Art. 202 ust.1, art. 203 ust.1 i 2, art. 208 ust.1, art. 210 ust.1 i 4, art. 219 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 181, poz.1872).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych ns rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 229, poz. 2307).

Treść

Jak wyżej.


Opracował

Grzegorz Matynia

Wydawanie decyzji w sprawie konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki...

nad członkiem rodziny

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

Wniosek o uznanie poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. We wniosku zamieszcza się:
1/ imię i nazwisko poborowego;
2/ datę i miejsce urodzenia poborowego;
3/ adres zamieszkania poborowego;
4/ numer PESEL poborowego;
5/ wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.
6/ oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, datę urodzenia
oraz adres zamieszkania;
7/ uzasadnienie zawierające powód ubiegania się o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Do wniosku należy dołączyć:
1/ jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która
nie ukończyła 16 roku życia – prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie;
2/ jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła 75 rok życia - oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3/ jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji:
a) ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji;
b) oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Miejsce odbioru

Osobiście w tut. wydziale lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Wszelkie informacje dotyczące trybu orzekania w sprawie j/w a także druki wniosków można otrzymać w tut. wydziale.

Podstawa prawna

Art. 39a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst – Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn. zmianami).

Szczegółowe przepisy wykonawcze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 stycznia 2006r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. Nr 17, poz.129).


Opracował
Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um