Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie decyzji o pokryciu należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym lub posiadającym...

na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
2. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (odpis aktu notarialnego, zaświadczenie spółdzielni o najmie lokalu, cywilnoprawna umowa najmu lokalu).
3. Zaświadczenie organu administracji budynku o wysokości należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat.
4. Zaświadczenie stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego z oznaczeniem okresu powołania (odbycia) służby wydane przez właściwy organ wojskowy.
5. Oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego użytkowania.
6. Decyzja o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadajacego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub oświadczenie żołnierza (poborowego), że jest osoba samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania nalezności mieszkaniowych za lokal lub dom mieszkalny.

Miejsce odbioru

Osobiście w w/w Wydziale lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty


Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst - Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2461 z późn. zmianami).

Przepisy wykonawcze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zmianami).

Treść


Jak wyżej.


Opracował
Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um