Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego utracone zarobki za okres odbywania ćwiczeń wojskow

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki.
2. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej.
3. Zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające wysokość wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające okres ćwiczeń (kwota netto) z adnotacją , że za okres ćwiczeń wojskowych żołnierz rezerwy nie pobierał wynagrodzenia.
W przypadku żołnierzy rezerwy prowadzących działalność gospodarczą - stosowne zaświadczenie wydaje naczelnik urzędu skarbowego a w przypadku utrzymujących się z działalności rolniczej - wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Miejsce odbioru

W kasie Urzędu Miasta lub przelewem na ROR zainteresowanego.

Opłaty

Brak.

Termin załatwienia

Do 7 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst - Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmiananmi).

Treść

Przepisy wykonawcze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155).


Opracował
Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um