rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Organizacja przeprowadzenia poboru do służby wojskowej mężczyzn kończących w danym roku...

kalendarzowym 19 lat życia oraz roczników starszych, którzy dotychczas nie stawili się do poboru a także innych grup poborowych wzywanych przez wojskowego komendanta uzupełnień – mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej.

Miejsce załatwienia

Powiatowa Komisja Lekarska, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 (Sala Herbowa).

Wymagane dokumenty


Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia komisji lekarskiej:
1/ dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument stwierdzający tożsamość; 2/ posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia. Poborowy zgłaszający się do poboru przed komisją lekarską kolejny raz - przedstawia tej komisji dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniego poboru. Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy obowiązany jest przedstawić dla potrzeb ewidencji wojskowej: 1/ potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych; 2/ fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy; 3/ dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły). Poborowy zgłaszający się po raz kolejny – przedstawia dowód osobisty i książeczkę wojskową.

Miejsce odbioru


Powiatowa Komisja Lekarska, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 (Sala Herbowa).

Opłaty

Brak.

Termin załatwienia

Godz. 8.00 - 13.00 miesiąc luty - marzec każdego roku (od poniedziałku do piątku).

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojskowej (decyzja administracyjna) przysługuje poborowemu odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Kielcach. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia za pośrednictwem tutejszej komisji.

Uwagi

Do poboru wzywani są także: 1/ mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do woskowego komendanta uzupełnień w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej; 2/ poborowi roczników starszych, którzy: a) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru; b) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do służby wojskowej; c) kończą w danym roku kalendarzowym 24 rok życia, lecz dotychczas nie stawili się do poboru. Do poboru wzywa się także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych.

Nieodebranie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego podlegającego poborowi, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu ustalonym przez wojewodę i rozpowszechnionym za pomocą obwieszczeń o poborze. Wobec poborowego, który nie stawił się do poboru bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję do komisji (art. 27 ust. 3 i art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – jednolity tekst Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004r.z poźn. zmianami) lub kara ograniczenia wolności (art. 224 cytowanej ustawy).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004r z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U Nr 150 poz. 1592).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r. (Dz. U. Nr 236 poz. 2005).

Treść


Jak wyżej.


Opracował
Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um