rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad cz. rodziny

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
2. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydane przez właściwą wojskową komendę uzupełnień lub jednostkę wojskową.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku, gdy wspólnie zamieszkały członek rodziny nie ukończył 16 roku życia).
4. Orzeczenie ZUS stwierdzające, że członek rodziny uznany został za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji lub dokument stwierdzający wiek uprawnionego członka rodziny (powyżej 75 roku życia).

Miejsce odbioru

Osobiście w w/w Wydziale lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarzyska-Kamiennej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi


Druki wniosków można pobrać w tut. Wydziale.

Podstawa prawna

Art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst - Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn. zmianami).

Szczegółowe przepisy wykonawcze okresla rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 5, poz.54).

Treść


Jak wyżej.


Opracował
Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um