Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn kończących w danym roku...

kalendarzowym 18 lat życia oraz roczników starszych, którzy nie spełnili tego obowiązku we właściwym czasie, tj. do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia - mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18; Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych; II p. pok. nr 109 tel. 25-20-112.

Po ogłoszeniu za pomocą obwieszczeń i po doręczeniu wezwań do rejestracji:
Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25 /sala nr 11/, godz. 9.00-11.00.

Wymagane dokumenty

Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają przedpoborowi zameldowani na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie Skarżyska-Kamiennej.
Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość.
Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny. Osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz dokument potwierdzający tożsamość przedpoborowego.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18; Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: II p. pok. nr 109 tel. 25-20-112.

Po ogłoszeniu za pomocą obwieszczeń i po doręczeniu wezwań do rejestracji:
Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25 /sala nr 11/, godz. 9.00-11.00.

Opłaty
Brak.

Termin załatwienia
Godz. 9.00 - 11.00; (od poniedziałku do piątku); miesiąc październik każdego roku.

Tryb odwoławczy

Brak - czynność ustawowa.

Uwagi


Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w w/w terminie i miejscu.

Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu jest zagrożone karą grzywny albo karą ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami). Uprzednio wobec przedpoborowego, który nie zgłosił się do rejestracji może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo przymusowe doprowdzenie przez Policję do Urzędu Miasta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 31 ust. 6 cytowanej ustawy).

Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 – 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 roku w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186 poz. 1377).

Treść


Jak wyżej.


Opracował
Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um