Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżyska-Kamienna, ul. Sikorskiego 18. Pomieszczenie służby dyżurnej Straży Miejskiej, tel. 986, 25-20-193, faks 25-20-198. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pok. nr 109, 111. tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

Brak

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej - jak wyżej.

Opłaty

Brak

Termin załatwienia

Brak

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.558).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz.1818).

Zarządzenie Nr 51/2003 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Treść

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) zostało powołane do pomocy w działaniach prezydenta miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

Do zadań MCZK należy w szczególności monitorowanie występujących katastrof naturalnych, awarii technicznych i innych miejscowych zagrożeń oraz realizowanie procedur i programów reagowania w przypadku ich wystąpienia.

Każdy, kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz Straż Pożarną (tel. 998), Policję (tel.997) lub Straż Miejską (tel. 986).


Opracował
Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um