Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie decyzji uznającej poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia...

zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
2. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny, a w przypadku braku dochodów - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole średniej lub wyższej w systemie dziennym oraz wysokości stypendium.
3. Dokument stwierdzający założenie rodziny (odpis skrócony aktu małżeństwa, metryka urodzenia dziecka) lub postanowienie sądu o uznaniu dziecka - do wglądu.
4. Kserokopia karty powołania lub zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej.

Miejsce odbioru

Osobiście w tut. Wydziale lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Druki wniosków można pobrać w tut. Wydziale.

Podstawa prawna

Art. 127 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst - Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami).

Treść

Przepisy wykonawcze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 15, poz.158).


Opracował
Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um