rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie decyzji w sprawie konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki...

nad członkiem rodziny

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, II p. pokój nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

Wniosek o uznanie poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. We wniosku zamieszcza się:
1/ imię i nazwisko poborowego;
2/ datę i miejsce urodzenia poborowego;
3/ adres zamieszkania poborowego;
4/ numer PESEL poborowego;
5/ wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.
6/ oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, datę urodzenia
oraz adres zamieszkania;
7/ uzasadnienie zawierające powód ubiegania się o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Do wniosku należy dołączyć:
1/ jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która
nie ukończyła 16 roku życia – prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie;
2/ jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła 75 rok życia - oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3/ jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji:
a) ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji;
b) oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Miejsce odbioru

Osobiście w tut. wydziale lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Wszelkie informacje dotyczące trybu orzekania w sprawie j/w a także druki wniosków można otrzymać w tut. wydziale.

Podstawa prawna

Art. 39a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst – Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn. zmianami).

Szczegółowe przepisy wykonawcze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 stycznia 2006r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. Nr 17, poz.129).


Opracował
Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um